El Consorci AOC i la Direcció General per a la Immigració col·laboren en la tramitació dels informes d’estrangeria

Des del 30 de juny de 2011, la Generalitat ha assumit noves competències en matèria d’estrangeria. Des de l’entrada en vigor del nou Reglament de la Llei de drets i deures dels estrangers, el Departament de Benestar Social i Família pot acreditar:

  • el grau d’integració d’una persona immigrada per accedir a l’arrelament social,

  • l’adequació de l’habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar i

  • l’esforç d’integració per renovar la residència temporal.

Per elaborar aquests informes, el Govern català col·labora amb els ajuntaments ja que són l’administració més propera a la persona immigrada. Són aquests ens els que rebran la sol·licitud del ciutadà i trametran una proposta d’informe a la Direcció General per a la Immigració (DGIM). És en aquest pas on intervé el Consorci AOC ja que aquests tràmits es duran a terme mitjançant la plataforma EACAT. El servei està actiu a des del passat 15 de juliol.

Un cop recollida i valorada tota la documentació, la Generalitat farà els informes en sentit favorable o desfavorable i n’enviarà una còpia a les oficines d’estrangeria del Govern espanyol, on es resolen els expedients d’estrangeria.

Durant el mes de juliol d’enguany, el Consorci AOC i la DGIM han realitzat un seguit de sessions informatives a Barcelona, Tarragona, Vic, Girona, Lleida i Tortosa per explicar el procediment a seguir a l’hora de tramitar aquests informes.

Per a més informació, podeu consultar el web del Departament de Benestar Social i i Família.

Jornada del dia 14 de juliol a Vic

X