El Consorci AOC col·labora amb el Col·legi de Notaris per oferir serveis als ajuntaments catalans

En primer lloc, s’habilitarà un servei que possibilitarà que l’ajuntament rebi trimestralment tots els moviments de transmissió d’un bé immoble que s’han realitzat en el seu municipi, el que tècnicament es coneix com l’índex de plusvàlua. Amb aquestes dades, un ajuntament pot conèixer fefaentment quines liquidacions de plusvàlua hauria de gestionar en un determinat període.

Aquests dos serveis estan llestos per començar a operar i es preveu que els ajuntaments comencin a rebre el resum trimestral a través d’EACAT durant el mes de setembre.

Per altra banda també estarà a disposició dels ajuntaments la consulta a través de Via Oberta de la còpia simple de l’escriptura, informació de molt de valor per aquests especialment en els procediments d’inspecció.

En paral·lel, la col·laboració amb el Col·legi de Notaris s’estén a que aquests puguin oferir als seus clients la possibilitat de liquidar el deute d’IBI i la plusvàlua associada a la transmissió d’un bé immoble, i al mateix temps fer arribar a l’ajuntament la Fitxa fiscal, informació que possibilitarà que l’ajuntament pugui calcular automàticament el valor d’aquest impost i gestionar més eficientment el seu cobrament (autoliquidació en seu electrònica, enviament de la carta de pagament a l’interessat, etc.).

Aquests dos darrers serveis s’estan acabant de preparar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, qui en serà el primer usuari. Es preveu per a després de l’estiu una sessió informativa conjunta entre el Col·legi de Notaris i el Consorci AOC, per tal de poder exposar amb detall aquests serveis.

X