El Consorci AOC signa convenis amb el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació

Aquests intercanvis d’informació han de permetre simplificar els procediments administratius i aconseguir estalvis en temps i costos de les tramitacions administratives que beneficiïn tant als ciutadans, empreses i professionals com a les administracions públiques

El 24 d’abril el Consorci AOC va signar un conveni amb el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC) i un altre amb el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATB), ambdós per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació.

Jordi Ausàs i Coll, conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC va signar cada conveni amb el respectiu representant de l’ens: Joan Ribó i Casaus, president del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya i per l’alta, Rosa Remolà i Ferrer, presidenta de la Junta de Govern del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

Contingut dels convenis

  • L’ objecte d’ambdós convenis és el de regular la col·laboració entre el Consorci AOC i els respectius col·legis professionals per tal de promoure serveis telemàtics d’intercanvi d’informació entre els col·legis, els seus col·legiats i les administracions catalanes. Aquests intercanvis d’informació han de permetre simplificar els procediments administratius i aconseguir estalvis en temps i costos de les tramitacions administratives que beneficiïn tant als ciutadans, empreses i professionals com a les administracions públiques.

  • Aquests serveis telemàtics permetran a les administracions catalanes, a instàncies dels col·legiats o dels seu clients, tenir accés i consulta electrònica als documents visats electrònicament o arxivats en suport digital pels col·legis, amb garantia que aquests siguin autèntics i íntegres als efectes que tinguin plena validesa en els expedients administratius corresponents.

  • En el cas de les transmissions entre el Consorci AOC i els col·legis que integren el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya es realitzaran mitjançant un canal segur i la utilització de la signatura electrònica, garantint en tot moment la seguretat i confidencialitat en els intercanvis d’informació. La transferència dels documents visats s’efectuarà per mitjà de la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa del Consorci AOC.

  • Pel que fa al Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, arrel d’aquest conveni, tant el Consorci AOC com el Col·legi acorden desenvolupar els serveis i els mecanismes necessaris que permetin la interconnexió entre la plataforma del Consorci i la plataforma de connectivitat del Col·legi de manera que les administracions catalanes puguin accedir electrònicament a la corresponent documentació tècnica visada electrònicament pel Col·legi, amb plenes garanties de l’autoria, la integritat i l’autenticitat. Les transmissions entre la plataforma del Consorci AOC i la plataforma del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona també es fan mitjançant un canal segur i fent servir les signatures electròniques del Consorci AOC i del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, garantint en tot moment la seguretat i la confidencialitat en els intercanvis d’informació entre ambdues plataformes.

  • En particular, el Consorci AOC es compromet a promoure el servei de tramitació telemàtic de les llicències municipals als ajuntaments i incorporar-lo dins dels projectes que porti a terme amb aquesta finalitat i, en concret, en el projecte e-TRAM (mòdul de tramitació telemàtic municipal), que s’ofereix a tots els ajuntaments.

Podeu consultar el text íntegre dels convenis

X