El Col·legi de Notaris de Catalunya i el Consorci AOC firmen un conveni de col·laboració per a l’impuls de la interoperabilitat dels sistemes d’informació

Per al Consorci AOC, el conveni suposa la reafirmació del seu paper com a ens específic per impulsar i facilitar el sistema d’intercanvi telemàtic mutu d’informació entre les administracions catalanes i entre elles i altres administracions, col·legis professionals i entitats.

El 25 de març el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (Consorci AOC) i el Col·legi de Notaris de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l’impuls de la interoperabilitat dels sistemes d’informació. El conveni el van signar Jordi Ausàs i Coll, conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC, i Lluís Jou i Mirabent, vicedegà del Col·legi de Notaris de Catalunya.

Segons el conveni subscrit, s’estableix l’àmbit de col·laboració de totes dues parts perquè els notaris s’incorporin al Sistema d’Intercanvi de Dades i Documents Electrònics desenvolupat i gestionat pel Consorci AOC a l’empara del Conveni marc per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.

DADES, DOCUMENTS I INFORMACIÓ A DISPOSICIÓ DE LES PARTS

Aquesta incorporació al Sistema d’Intercanvi comportarà que els notaris:

  • Posin a la disposició de les administracions catalanes còpies de documents que es trobin en els protocols notarials per via electrònica.

  • També posin a la disposició de les administracions públiques una còpia autoritzada electrònica de l’escriptura autoritzada amb la finalitat inicial de ser distribuïda al Registre General de Cooperatives de Catalunya, l’Administratiu de Societats Laborals de Catalunya i el de Fundacions i Associacions. Simultàniament, el Consorci es comprometrà a desenvolupar un sistema per accedir a la publicitat formal d’aquests registres.

  • Podran ser destinataris, per via telemàtica, de la resta de serveis disponibles en el Catàleg de Serveis de Transmissions de Dades i Certificats Electrònics al qual el Consorci AOC donarà suport tecnològic mitjançant el Sistema d’Informació de Recursos d’Interoperabilitat i la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa.

De resultes de la signatura d’aquest conveni, els notaris de Catalunya poden accedir a:

  • Serveis que ja estiguin al Catàleg i en funcionament que els interessin per a l’exercici de les seves funcions i sempre que disposin de l’autorització del titular de les dades pels mitjans oferts pel Consorci AOC: la consulta del padró d’habitants, dades de TGSS i dels documents visats d’arquitectes i enginyers industrials, verificació de les dades de residència i d’identitat dels ciutadans i la consulta de dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

  • Serveis que tant el Consorci com el Col·legi es comprometen a estudiar per, en el futur, a incorporar-los al Catàleg: la consulta de la base de dades de l’IBI o l’accés per part dels notaris a les bases de dades d’habitatge per a la comprovació del règim d’Habitatges de Protecció Oficial o a la informació municipal sobre canvis de noms de carrers i de números de policia (nomenclàtor).

  • Serveis que ja hi ha quan les noves exigències legislatives en facin convenient la utilització: verificació de les dades de residència i d’identitat dels ciutadans per mitjà del servei ofert pel Ministeri d’Administracions Públiques de consulta de la base de dades de DNI, passaports i NIE, i la consulta de la base de dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Conveni de col·laboració entre el Consorci AOC i el Col·legi de Notaris de Catalunya (PDF; 61 KB)

X