El Consorci AOC i el COEIC signen el conveni de col·laboració per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació

El conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i president del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, Joan Puigcercós, i el degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), Antoni Llardén, van signar el 10 de juliol a la seu del Departament de Governació el conveni de col·laboració per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació entre les dues institucions i les administracions públiques catalanes.

Amb la signatura d’aquest conveni els dos ens es comprometen a col·laborar per desenvolupar i promoure serveis telemàtics d’intercanvi d’informació entre el Col·legi, els seus col·legiats i les administracions públiques catalanes. L’objectiu final és simplificar els procediments administratius i aconseguir estalvis en temps i costos de les tramitacions que beneficiïn tant als ciutadans, les empreses i els professionals com a les administracions públiques.

Els serveis telemàtics objecte d’aquest conveni són:

  • La consulta per part de les administracions catalanes de documents visats electrònicament pel COEIC.

  • La implantació de serveis de tramitació telemàtica de llicències municipals (d’obres, instal·lacions i activitats) mitjançant la interconnexió entre la plataforma de col·laboració del Consorci AOC i la plataforma de connectivitat de COEIC. Això permetrà als ajuntaments accedir als documents tècnics visats electrònicament necessaris per avaluar les sol·licituds de llicència.

El Consorci AOC es compromet a promoure el servei de tramitació telemàtic d’aquestes llicències a les administracions locals i incorporar-lo en el projecte e-TRAM.

  • La informació des del COEIC a les administracions catalanes de les evidències que s’exigeixen als enginyers per acreditar la seva capacitat per actuar (estar col·legiat, no estar inhabilitat, estar al corrent de pagament de les quotes, etc.).

Transferència de documentació amb tota seguretat

Les transmissions telemàtiques d’informació entre el Consorci AOC i el COEIC es duran a terme mitjançant un canal segur i amb signatura electrònica reconeguda, garantint en tot moment la seguretat i la confidencialitat.

Aquest conveni se suma al signat el setembre de 2005 entre el Consorci AOC i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

X