El Consorci AOC acorda la signatura de convenis de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i el Col·legi de Notaris de Catalunya

Ambdós convenis s’emmarcaran en l’entorn del Conveni marc d’interoperabilitat (PDF;40 KB) per a l’impuls i el desenvolupament de l’interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes signat l’octubre de l’any passat

Pel que fa al conveni amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació i que pròximament es signarà, s’ha establert com a objecte regular la col·laboració entre el Consorci AOC i el CETIB per desenvolupar i promoure serveis telemàtics d’intercanvi d’informació entre el CETIB, els seus col·legiats i les administracions catalanes. El seu objectiu és simplificar els procediments administratius i aconseguir estalvis en temps i costos de les tramitacions que beneficiïn tant als ciutadans, les empreses i els professionals com a les administracions públiques.

Per la seva banda, l’objecte del conveni amb el Col·legi de Notaris de Catalunya és establir el marc de col·laboració de les parts per tal que els notaris s’incorporin al sistema d’intercanvi de dades i documents electrònics desenvolupat i gestionat pel Consorci AOC a l’empara del Conveni marc per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.

Aquesta incorporació comporta, per un costat, que els notaris, per via telemàtica i en les condicions establertes en cada cas, posaran a disposició de les administracions catalanes les dades i documents que es determinen en aquest conveni, i d’un altre, que podran ser destinataris, per via telemàtica i en les condicions establertes en cada cas, de la resta de serveis disponibles en el Catàleg de Serveis de Transmissions de Dades i Certificats Electrònics.

Reforç de l’actuació del Consorci AOC: la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (LAECSP)

L’esmentat Conveni marc signat l’octubre de l’any passat autoritzava al Consorci AOC a signar els convenis que siguin necessaris amb altres administracions públiques, col·legis professionals i altres institucions, per incorporar al Catàleg de dades i documents electrònics, els serveis de transmissió de dades d’aquestes institucions i fer-los accessibles a les administracions catalanes.

Aquesta línea d’actuació del Consorci AOC s’ha vist enfortida per la recent Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que reconeix el dret dels ciutadans a no aportar dades o documents que obrin en poder de les administracions públiques i a relacionar-se amb elles per mitjans electrònics. L’efectiu reconeixement d’aquests drets comporta l’obligació de les administracions públiques d’utilitzar mitjans electrònics per obtenir aquesta informació i d’articular sistemes que permetin la no aportació de documents en suport paper en els diferents tràmits administratius.

X