L’Índex de Maduresa Digital creix amb indicadors de protecció de dades, bon govern i representació

L’AOC ha incorporat nous indicadors a l’Índex de Maduresa Digital. Es tracta de sis indicadors que avaluen el compliment de certes obligacions imposades per la normativa d’Administració digital o la implantació de bones pràctiques de transformació digital. 

Per què uns nous indicadors 

L’ÍMD està sotmès a un procés de millora continua. En un context canviant com l’actual és necessari identificar nous indicadors que adquireixen rellevància i adaptar o substituir altres indicadors que han perdut poder descriptiu. Els indicadors en els que estem treballant avaluen els següents temes: 

  • Registre de representacions i apoderaments 
  • Canal de denúncia interna 
  • Delegat de protecció de dades 
  • Integració amb el hub de carpetes ciutadanes 
  • Dret d’accés a la informació pública 
  • Processos de participació ciutadana 

Tots sis indicadors compleixen els requeriments per formar part de l’IMD: són rellevants en l’àmbit de l’Administració digital; es poden aplicar a tots els ajuntaments per igual, independentment de la seva mida i recursos; i disposem de dades rigoroses per mesurar-lo. 

Per calcular els nous indicadors, hem obtingut les dades dels serveis Representa, Bústia ètica, El meu espai, eTRAM i DECIDIM de l’AOC, el servei Apodera de l’AGE i el Registre de delegats de protecció de dades de l’APDCAT. 

En el cas dels ajuntaments i consells comarcals que no utilitzen els serveis anteriors, estem provant la tecnologia del web scrapping per obtenir de forma automàtica les dades de les seves pàgines web. No obstant això, i com que es tracta d’un procés en proves, el proper dilluns 30 de gener publicarem un esborrany de les dades i es podran fer esmenes fins al dia 28 de febrer de 2023

Rellevància dels nous indicadors 

Registre-e de representacions i apoderaments 

El Registre electrònic d’apoderaments té com a finalitat inscriure les representacions que la ciutadania i les empreses atorguen a tercers per actuar en nom seu davant les Administracions públiques. La Llei 39/2015 i el Reial Decret 203/2021 obliga els ens locals a disposar d’un Registre electrònic d’apoderaments i en regula el seu funcionament. 

Canal de denúncies 

El canal de denúncia interna, també anomenat canal intern de comunicació o bústia ètica, té com objectiu protegir les persones que denunciïn conductes que lesionin greument l’interès públic (infraccions, casos de frau i corrupció, etc.). És una obligació que imposa l’entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/1937 a totes les administracions locals, i una condició “sine qua non” per tal de poder rebre les subvencions relatives als Fons Next Generation 

Delegat de Protecció de Dades 

La privacitat i la protecció de dades són uns des fonaments de l’Administració digital. Formen part del conjunt de drets digitals i són essencials perquè la ciutadania confiï en els serveis digitals. 

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades en una organització. Tots els ens locals estan obligats a nomenar un DPD i comunicar la seva designació a l’APDCAT, segons estableixen el RGPD i LOPDGDD

Integració amb el hub de carpetes ciutadanes AOC 

El Hub de carpetes ciutadanes (MyGov) és l’element tecnològic que permet la integració amb “El meu espai”, una carpeta ciutadana amb visió interadministrativa. A dia d’avui “El meu espai” inclou tots els tràmits que realitza la ciutadania amb la majoria de serveis prestats per l’AOC i està integrada amb “Mi carpeta ciutadana” de l’AGE. 

Considerem que la integració amb MyGov és una bona pràctica, ja que ja que facilita a la ciutadania una visió integrada i interadministrativa de les seves actuacions. A més a més, permet complir amb el requeriment per accedir als fonts Next Generetion d’estar integrat amb “Mi carpeta ciutadana” 

Dret d’accés a la informació pública 

Al costat de les obligacions de publicitat activa, el dret d’accés és un dels pilars de la transparència de les administracions públiques. Segons la Llei 19/2014, les sol·licituds d’accés a la informació pública s’ha de poder presentar per qualsevol mitjà incloent els electrònics. Tot i que la ciutadania pot exercir aquest dret amb una instància genèrica en línia, a l’AOC considerem una bona pràctica oferir un formulari específic que facilita i aclareix la realització del tràmit

Processos de participació ciutadana 

Actualment, l’IMD avalua si els ens han realitzat almenys un procés de participació ciutadana utilitzant mitjans electrònics i si han fet servir la votació electrònica. Gràcies a les dades obertes del servei Decidim Catalunya, ara podem saber el número de processos participatius realitzats i els participants en cada un dels processos i volem explorar aquesta informació per millorar els indicadors en aquest àmbit. 

Reconeixements Administració Oberta

La puntuació de l’IMD s’utilitza per atorgar els Reconeixements Administració Oberta. Recordeu revisar les vostres dades durant el període d’esmenes, des del 31 de gener de 2023 fins al 28 de febrer de 2023, incloent les referents als nous indicadors.