Esparreguera utilitza una plataforma interactiva per visualitzar i fer el seguiment de les actuacions municipals: DigiCanvis

L’Ajuntament d’Esparreguera disposa d’una plataforma interactiva que permet crear, planificar i fer un seguiment detallat de les actuacions de govern. Aquesta plataforma, permet publicar la informació de forma visual, fent-la més accessible i comprensible per a la ciutadania.

El Pla d’actuació municipal (PAM) representa el compromís de l’equip de govern amb la ciutadania per al mandat actual. Si no es tradueix en actuacions concretes i s’executa de forma realista i sistemàtica, es corre el risc d’arribar al final del mandat sense complir-lo. La plataforma interactiva permet als responsables polítics i al personal tècnic definir, planificar i prioritzar les actuacions, actualitzant-ne l’estat a mesura que es duen a terme. L’eina també està disponible per a la ciutadania, promovent la transparència i el rendiment de comptes de l’acció de govern.

La iniciativa està recollida a l’Observatori dels DigiCanvis com a projecte de transformació digital en l’àmbit del govern obert.

Com funciona?

El projecte es desenvolupa en dues fases: la creació del PAM i la implantació de la plataforma interactiva de gestió i visualització del PAM.

Per crear el PAM, en primer lloc es formula de manera precisa la missió i visió de l’organització i es defineixen els objectius estratègics de govern en termes de desenvolupament i canvi social desitjat.

A partir d’aquest marc estratègic, es desenvolupa un marc operatiu format per objectius específics, que són fites concretes i mesurables per assolir els objectius estratègics, i actuacions, que són les activitats, productes o serveis que es duran a terme per aconseguir aquests objectius específics. Cada actuació es relaciona amb el pressupost i amb l’estructura de l’organització mitjançant l’assignació de programes pressupostaris i d’unitats responsables o implicades.

La gestió i el seguiment del PAM es fa a través de la plataforma interactiva, que disposa de dues eines:

  • Una eina de gestió interna, amb una interfície senzilla des de la qual el personal tècnic introdueix tota la informació del PAM i actualitza l’estat d’execució de cada actuació mitjançant un grau d’assoliment definit de forma homogènia (25%, 50%, 75%, 100%), per fer més comprensible l’avenç a la ciutadania.
  • Una eina de gestió externa, consistent en una web interactiva que permet a la ciutadania explorar el PAM i veure en temps real el progrés de totes les actuacions i el seu estat d’execució. També permet ordenar les actuacions per paràmetres, com objectius estratègics i operatius, ODS, unitat responsable, estat de l’acció, etc.

Quins avantatges aporta el servei?

  • Millora de la gestió municipal. La plataforma interactiva proporciona informació actualitzada sobre el progrés de les diferents actuacions del PAM i permet identificar els endarreriments rellevants.
  • Rendiment de comptes. L’aplicació permet que la ciutadania segueixi l’execució del PAM en temps real, mostrant l’acció de govern amb concreció i transparència.
  • Impacte social i mediambiental. Totes les accions del PAM estan vinculades als problemes globals de la societat a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El servei està en funcionament a l’Ajuntament d’Esparreguera des de setembre de 2020. Segons dades del progrés del PAM 2020-2023, que es va tancar el maig de 2023, el grau d’execució global ha estat del 82,30%, amb un grau de desviació de l’execució de 17,70 punts percentuals respecte al previst.

Podeu conèixer els aspectes claus a tenir en compte per replicar aquesta iniciativa a la fitxa Pla d’Actuació Municipal interactiu.

Observatori dels DigiCanvis

Nou espai per difondre i promoure projectes de transformació digital

Recopila iniciatives innovadores i bones pràctiques (DigiCanvis) que s’han implantat amb èxit a ajuntaments de Catalunya i que són una font d’inspiració per a la resta d’ens.

Si heu implantat un projecte de transformació digital amb èxit o teniu una experiència pilot, compartiu-la!