Normativa i recursos sobre Administració electrònica

Normativa i recursos sobre Administració electrònica

Normativa sobre Administració electrònica

Normativa sobre administració electrònica a Catalunya

Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Acord de 27 de novembre de 2007, sobre l’impuls de la interoperabilitat a la Generalitat de Catalunya

Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya

Acord GOV/92/2015, de 16 de juny, pel qual s’aprova el sistema d’identificació electrònica idCAT-SMS i l’ús del Validador de credencials d’identitat (VALid)

Acord 1/2010, de 17 de juny, de la Comissió Nacional, d’Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució de documents en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals

Normativa bàsica sobre administració electrònica

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic

Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions

Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació

Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració electrònica

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica

(Aquest Reial decret estableix el desenvolupament de les Normes Tècniques d’Interoperabilitat que han de complir obligatòriament les administracions públiques)

Normes tècniques d’interoperabilitat (NTI), de desenvolupament de l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat les quals són de compliment obligatori per a les Administracions públiques:

Norma tècnica d’interoperabilitat de document electrònic

Norma tècnica d’interoperabilitat de digitalització de documents

Norma tècnica d’interoperabilitat d’expedient electrònic

Norma tècnica d’interoperabilitat de model de dades per a l’intercanvi d’assentaments entre les entitats registrals

Norma tècnica d’interoperabilitat de procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics

Norma tècnica d’interoperabilitat de requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles

Norma tècnica d’interoperabilitat de catàleg d’estàndards

Norma tècnica d’interoperabilitat de relació de model de dades

Norma tècnica d’interoperabilitat de política de signatura electrònica i de certificats de l’Administració

Norma tècnica d’interoperabilitat de protocols d’intermediació de dades

Norma tècnica d’interoperabilitat de política de gestió de documents electrònics

Norma tècnica d’interoperabilitat de reutilització de recursos de la informació

.

Normativa sobre administració electrònica a la Unió Europea

Reglament (UE) núm. 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)

Directiva (UE) 2018/1972 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, per la qual s’estableix el Codi Europeu de les Comunicacions electròniques

Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la reutilització de la informació del sector públic

Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques)

Documents de suport

Informes d'e-Administració al món

Al món

United Nations E-Government Survey 2010 (7,13 MB)

Compendium of Innovative E-government Practices (Volume I) (1,01 MB)

Compendium of Innovative E-government Practices (Volume II) (1,41 MB)

Compendium of Innovative E-government Practices (Volume III) (1,05 MB)

A la Unió Europea

9è Estudi Comparatiu de Serveis de l’Administració Electrònica (4,07 MB)

Informe de Itella sobre factura electrónica en 16 países europeos (1,30 MB)

Visions and priorities for eGovernment in Europe (203,83 kB)

i2010 eGovernment Action Plan Progress Study (1,01 MB)

8a. Mesura de l’eGovern als estats europeus (novembre 2009) (7,71 MB)

A l’Estat i les CCAA

Informe anual sobre el desenvolupament de la societat de la informació a Espanya 2011 (11,82 MB)

Administración Electrónica: ¿Mito o realidad para los ciudadanos del Siglo XXI? (907,00 kB)

La Administración Electrónica en las Comunidades Autónomas 2011 (2,75 MB)

La Administración Electrónica en las Comunidades Autónomas. 2009 (6,79 MB)

La Administración Electrónica en las Comunidades Autónomas. 2008 (2,66 MB)

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web: Comunidades Autónomas. 10/2010 (5,71 MB)

Informe del Observatorio de Accesibilidad Web: Comunidades Autónomas. 06/2010 (5,67 MB)

Informes e-Administració a nivell local

Les noves tecnologies i la modernització del món local (1,69 MB)

Incidencias en la adaptación de las Administraciones Locales a la Ley 11/2007 (1,82 MB)

Estudio e-administración local 2010 (239,70 kB)

Altres documents

ePractice. Portal que facilita l’intercanvi de bones pràctiques europees.

X