L’e-TRAM 2.0 incorpora nous tràmits d’obres i de padró

A partir del dimecres 22 de novembre està previst incorporar diferents millores a l’entorn del servei e-TRAM 2.0, un servei disponible ja a més de 1.000 ens.

Les principals millores passen per l’increment en l’oferta de tràmits (+6) associats a obres i urbanisme i padró d’habitants, però també l’adequació dels actuals 17 tràmits FUE o diferents millores de gestió. Passem a continuació a concretar:

Nous tràmits associats a la família d’urbanisme (3)

En aquesta nova versió un dels elements claus on hem avançat ha sigut en l’augment de l’oferta de tràmits disponibles associats a la família d’urbanisme, sobretot en l’àmbit de les comunicacions d’obres.

Tot els nous tràmits que oferim en aquest àmbit s’han treballat de forma coordinada tant amb la Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats), com amb l’equip de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE- Canal Empresa), avançant tant en la definició, parametrització i posada a disposició dels següents tres nous tràmits:

  • Comunicació urbanística per a l’execució d’obres sense responsabilitat tècnica.
  • Comunicació urbanística per a l’execució d’obres i canvi d’ús a no residencial amb responsabilitat tècnica.
  • Llicència urbanística de constitució o modificació del règim de propietat horitzontal.

Com en qualsevol nou tràmit que oferim, cada tràmit disposa d’una fitxa estàndard complerta i detallada, un formulari dissenyat a mida per a la seva tramitació electrònica, i finalment un model de document descarregable. A continuació es mostra una imatge de la fitxa d’un dels nous tràmits definits:

Figura 1: Exemple de d’una fitxa del tràmit “Comunicació urbanística per a l’execució d’obres sense responsabilitat tècnica”.

Aquests nous tràmits s’han elaborat seguint els criteris tècnics fixats pel Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona, i estan treballats sobre models comuns i complerts perfectament adaptats tant a la llei d’urbanisme, com a l’ordenança tipus de l’edificació que fomenta la Diputació de Barcelona.  A la pràctica son el primer resultat dels treballs de col·laboració que estem portant a terme entre la Diputació de Barcelona, l’Oficina de Gestió Empresarial i l’AOC, i esperem poder avançar en noves propostes en els propers mesos. Cal també destacar que aquests tràmits s’han classificat com a tràmits FUE (opcionals), doncs faciliten també la comunicació d’obres en el cas d’activitats econòmiques.

Finalment indicar que a partir de dimecres 22 de novembre trobareu aquests tràmits disponibles a l’entorn d’edició de e-TRAM, de manera que els podreu “importar”, tractar i oferir al vostre catàleg de manera immediata.

Nous tràmits associats a la família de padró d’habitants (3)

Associat a la tramitació de padró d’habitants, en aquesta versió s’afegeixen a l’oferta de tràmits existents els següents 3:

  • Modificació de dades al Padró Municipal d’Habitants 
  • Canvi de domicili dins del mateix municipi 
  • Volant o certificat de convivència (actual o històric)

Amb aquests tres nous tràmits la família de tràmits de padró s’ha ampliat fins a 5 tràmits disponibles:

Figura 2: catàleg de tràmits filtrat per a la família: padró d’habitants on poden apreciar-se els 5 tràmits disponibles a partir d’ara.

Com en el cas dels tràmits d’urbanisme, aquests nous tràmits de padró els tindreu disponibles per a activar-los a partir de dimecres 22 de novembre per a incorporar-los al vostre catàleg públic.

Nova funcionalitat: disposar de “tràmits en esborrany” al catàleg

S’ha incorporat una nova funcionalitat que permet visualitzar els tràmits en estat “esborrany” dins de l’edició del catàleg de tràmits. Els tràmits en esborrany son aquelles fitxes de tràmits que per algú motiu no disposen del contingut complert i es necessita reprendre l’edició del mateix posteriorment. Així doncs, totes aquelles fitxes que s’hagin guardat com a “ESBORRANY” es visualitzaran dins del catàleg de tràmits amb una etiqueta específica.

Figura 3: catàleg de tràmits amb exemple d’un tràmit en estat “esborrany”.

Cal recordar que per a eliminar l’estat ESBORRANY d’un tràmit caldrà entrar a l’edició de la fitxa i Publicar-la amb el botó “PUBLICA”.

Figura 4: catàleg de tràmits amb exemple d’un tràmit en estat “esborrany” apunt de publicar-se.

Altres millores a destacar:

  • Adequació dels tràmits de Finestreta Única Empresarial:

S’han ajustat els 17 tràmits FUE que s’ofereixen actualment als canvis jurídics i tècnics establerts. Per aquest motiu s’ha realitzat diferents millores en les fitxes i formularis dels tràmits FUE que s’ofereixen per defecte, seguint els criteris indicats per l’equip tècnic de la Oficina de Gestió Empresarial – Canal Empresa, a partir dels seus treballs cooperatius amb el món local.

  • S’ha millorat el rebut de la ciutadania

A fi i efecte de mostrar millor el seu contingut, i que es mostri correctament la informació que s’ha introduït. A més a més ara inclou el CSV per a poder fer la verificació del document. Més informació al post sobre incorporació del CSV al rebut e-TRAM.

  • Comptadors de longitud de text cercadors i selectors per a millorar els formularis

Per tal d’ajudar a la ciutadania a saber el tamany dels camps descriptius (tipus text) s’han afegit comptador de text. També han millorat els tràmits amb un selector de dades, ara s’ofereix un buscador perquè sigui més àgil per la ciutadania.

  • Canvis als formularis descarregables

Els formularis descarregables (en format DOCX) ara mostren la informació més estructurada i visible, a més de mostrar els textos “ajuda” com està en el formulari telemàtic.

Quan es realitzaran els treballs de desplegament ?

Està previst que les tasques de desplegament d’aquesta nova versió comencin a partir de les 21h de dimarts 21 de novembre, i s’acabin al voltant de les 10h del matí de dimecres 22 de novembre. És possible que durant aquest període de temps, i degut als treballs tècnics, es puguin produir talls de servei de caràcter puntual. Disculpeu les molèsties que aquestes tasques us puguin ocasionar.