El rebut de l’e-TRAM ara inclou un Codi Segur de Verificació (CSV)