Nou portal de ciutadania e-NOTUM: implicacions per a integradors

El Consorci AOC està ultimant els preparatius per al llançament d’un nou portal de ciutadania e-NOTUM que ha estat preparant durant els darrers mesos. Aquest nou portal s’emmarca en la creació d’un nou Sistema de Disseny de tots aquells serveis de l’AOC que s’ofereixen a ciutadania i empreses a través de diferents organismes usuaris i s’ha estat treballant en el redisseny de diferents serveis: Seu electrònica, idCAT, Decidim, Representa i e-NOTUM, entre altres.

S’ha realitzat una revisió integral del portal per fer-lo més usable i accessible, amb un disseny, estructuració i nomenclatura centrada en la ciutadania i amb una gran millora com és la transició cap a un únic portal. D’aquesta manera, l’e-NOTUM passa de tenir una bústia de notificacions per cada ens usuari del servei a una única bústia, on les persones, un cop logades, hi trobaran totes les notificacions que qualsevol ens emissor, usuari d’e-NOTUM, li hagin fet arribar.

El nou portal, entre d’altres incorporà les següents millores:

 • Nomenclatura dels estats més amigable i usable
 • Revisió textos legals per adaptar-los a un llenguatge més planer
 • Destacar les metadades que aporten més informació a llistats i correus
 • Filtres considerats més útils per la ciutadania
 • Integració amb Representa
 • Integració empreses agregadores de notificacions via API
 • Possibilitar tramitació atesa

Podeu consultar el prototipus del nou portal i accedir a més informació al post publicat fa algunes setmanes: Nou portal ciutadania eNOTUM.

Calendari

El calendari previst de la posada en marxa del projecte és la següent:

 • Entorn desenvolupament: 2 de novembre
 • Entorn pre-producció: 30 de novembre
 • Entorn producció: 20 de desembre

Implicacions per a integradors

La posada en marxa del nou portal de ciutadania serà transparent a les integracions, donat que no suposa cap canvi en les integracions realitzades. En aquest sentit, comentar-vos el següent:

 • Estats: tot i que al portal de ciutadania els estats són diferents, adaptant-se al llenguatge planer, pel que fa a la missatgeria, no hi haurà canvis, essent la traducció la següent:
  • En termini > Dipositada
  • Oberta > Acceptada
  • Vençuda> Rebutjada
  • Rebutjada a Dehú > Rebutjada
 • Evidència XML d’acceptació per part de representants o tramitació atesa: contindrà la informació de qui ha practicat la notificació a banda del destinatari original, així com l’evidència de la consulta al Representa, tot i que, a efectes de les integracions no us implicarà cap canvi, donat que aquesta es presenta com un element tancat per a la seva integritat. 
 • Callbacks: Actualment, no hi ha informació de qui practica la notificació, però ho afegirem per si voleu tractar aquesta informació, rol del practicant (destinatari, representant, funcionari habilitat)

Nova missatgeria

Actualment, estem treballant en una nova missatgeria, la versió 4.0, que incorpora les següents millores:

 • Nova operació d’anul·lació de notificacions
 • Nous tipus d’identificador de destinataris per residents a la UE
 • Nivells d’accés segons reglament EIDAS: en lloc dels actuals PPAS i CERT, utilitzarem els nivell d’accés ALT, SUBSTANCIAL i BAIX.
 • Simplificació d’estats de la notificació: s’elimina l’estat VISUALITZADA i els estats REBUTJADA SENSE ACCÉS i REBUTJADA SENSE ACCIÓ passaran a ser EXPIRADA.
 • Identificació de ciutadà exclusivament a través de VALId.
 • Nous perfils d’usuari:
  • Representant: permetrà que un usuari actuï en nom d’una altra persona física o jurídica consultant les representacions donades d’alta al servei Representa.
  • Funcionari Habilitat: permetrà als funcionaris designats obrir les notificacions dels interessats que així ho desitgin. Ja sigui per compareixença espontània a l’ens emissor de la notificació o per insuficiència de mitjans.

Tenim previst publicar-la durant el mes de novembre de 2023.

Aprofitem per recordar-vos el calendari d’eliminació de versions obsoletes:

 • v3.0: Finals 2024
 • v3.1: Finals 2025
 • v3.2: Finals 2026