Plens municipals vs. Estat d’alarma: què es pot fer?

18/3/2020 Ple telemàtic Consell Comarcal Vallès Oriental

Distàncies de seguretat, evitar aglomeracions, aturada de la tramitació dels procediments administratius, etc., les diverses mesures aparellades a la declaració de l’estat d’alarma poden donar la sensació que ha de cancel·lar-se la celebració de sessions d’òrgans col·legiats (plens, juntes, comissions, reunions, etc.).

Res més lluny de la realitat: la Disposició Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, expressament permet celebrar per mitjans electrònics les sessions dels òrgans col·legiats de les administracions locals catalanes (des de la convocatòria fins a l’adopció d’acords i remissió d’actes).

Aquesta habilitació exigeix, però, la concurrència de situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.

Dona llibertat d’elecció dels mitjans emprats (s’admeten els telefònics i audiovisuals), sempre que aquests reuneixin els requisits formals i tècnics. A mode de resum, haurà d’assegurar-se que la solució utilitzada:

  • Garanteixi: i) la identitat dels membres, ii) el contingut i moment de les seves manifestacions, iii) interacció d’intervencions a temps real, iv) disponibilitat dels mitjans electrònics durant la sessió, i v) el secret de les deliberacions (quan correspongui).
  • Eviti interferències externes.
  • Permeti l’emissió en directe si es tracta de sessions públiques.

En la mateixa línia, la modificació de l’article 46 de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aprovada per Disposició final segona del Reial Decret 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Precisament, aquesta modificació del règim de funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats locals admet l’ús dels mitjans electrònics i telemàtics per a celebrar les sessions d’aquests òrgans i, entre d’altres, exigeix que els assistents es trobin en territori espanyol per entendre que s’han constituït vàlidament.

D’altra banda, des de l’AOC destaquem l’especial informatiu que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) dedica al covid-19, i, en concret, l’apartat sobre òrgans col·legiats.

En aquest apartat, hi trobareu la Nota jurídica sobre la celebració a distància de les reunions dels òrgans col·legiats de les entitats locals en l’actual estat d’alarma, on s’estudia de forma exhaustiva la viabilitat de les sessions telemàtiques dels òrgans col·legiats dels ens locals catalans (si cliqueu aquest enllaç trobareu el text de la Nota).

També ens fem ressò de l’article “Sobre la posibilidad de celebrar Plenos íntegramente telemáticos durante el estado de alarma, y cómo hacerlo”, d’en Víctor Almonacid que analitza la situació actual dels plens municipals a partir de la normativa vigent, així com les Notes i Pautes informatives de la Dirección General de régimen jurídico autonómico y Local i COSITAL.

A més, en aquest post, el Víctor Almonacid realitza diverses recomanacions que poden ser molt útils per a la celebració de les sessions (si voleu consultar-lo sencer, incloses les referències externes cliqueu aquí).

X