e-NOTUM permet enviar notificacions a determinades persones físiques sense dades de contacte

e-NOTUM equipara el seu funcionament en relació amb les persones físiques i jurídiques, permetent la creació de notificacions sense dades de contacte (en el cas de les persones jurídiques sempre, en el cas de les persones físiques quan s’indiqui que són subjectes a relacionar-se electrònicament amb les administracions)

De conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones físiques podran triar en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per a l’exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, però hi ha certs col·lectius de persones físiques que estan obligades a relacionar-s’hi en electrònic. 

Són aquelles persones físiques que:

  • Exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzin amb les administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional.
  • Representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  • Per la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius s’ha establert reglamentàriament que han de relacionar-se electrònicament per a determinats procediments.
  • Són empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que hi facin per raó de la seva condició d’empleat públic.

Deixant de banda aquest darrer col·lectiu, que no apliquen com a destinataris de notificacions electròniques via e-NOTUM en virtut de la seva condició d’empleat, e-NOTUM permet l’enviament de notificacions sense dades de contacte a les persones físiques que es considerin subjectes obligats a relacionar-se amb les administracions per via electrònica, tot indicant-ne aquest atribut.

Aquesta nova funcionalitat de moment només està disponible via integració i properament ho estarà via pantalles EACAT (31 juliol 2023). Podeu consultar la documentació.

X