Es publica el servei Gestió de la Xarxa d’Arxius Comarcals (XAC)

La gestió dels arxius comarcals correspon als consells comarcals i als municipis capitals de comarca quan en les comarques s’estableix la cogestió. El Departament de Cultura, ha de proporcionar anualment als consells comarcals els mitjans i els recursos per a la seva gestió, en termes equivalents a les transferències que s’efectuen d’ençà de les delegacions de competències sobre arxius acordades en execució del Decret 208/1989, de l’1 d’agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les comarques.

Per tal d’agilitzar el tràmit que va lligat a aquest mandat legal i simplificar el procés, hem decidit crear aquest canal específic dins d’EACAT amb la intenció d’aconseguir un diàleg àgil i fluid entre les administracions que hi participen.