Validació de documents i certificats qualificats estrangers des del Validador (PSIS)

El dimecres dia 13/02/2018 el Consorci AOC va entrar en funcionament l’evolutiu que permet al servei Validador acceptar certificats qualificats de qualsevol país de la Unió Europea, complint amb els requisit marcats per l’article 25 del Reglament Europeu (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per les transaccions electròniques en el mercat interior i que deroga la Directiva 1999/93/CE (en endavant ReIdAS).

Des de la posada en marxa de l’evolutiu el servei Validador accepta tant els certificats qualificats a qualsevol país de la Unió, com els documents signats per aquests, consultant i admetent els perfils que emeten els prestadors qualificats que cada estat membre publica a la seva llista de confiança.

La Comissió Europea publica, d’acord al que estableix l’article 22 de ReIdAS, la informació sobre els organismes responsables de l’establiment, manteniment i publicació de les llistes de confiança de cada país, i ofereix una eina web per poder-la consultar.

Les aplicacions integrades amb el servei Validador no han de portar a terme cap adaptació per acceptar els nous certificats. Tot i això, caldrà que tinguin en compte que els camps relatius als números d’identificació tant de persones físiques com jurídiques (com el NIF i el CIF) només estaran disponibles en aquells certificats emesos a països de la Unió on s’emprin aquest tipus d’identificadors.

Els quatre tipus de certificats qualificats europeus que es poden validar amb la plataforma són:

  • 4.0.194112.1.0 Certificat Personal Nivell 3
  • 4.0.194112.1.2 Certificat Personal Nivell 4
  • 4.0.194112.1.1 Certificat de Segell Electrònic Nivell 3
  • 4.0.194112.1.3 Certificat de Segell Electrònic Nivell 4