Consideracions sobre el “consentiment de l’interessat”

D’acord amb l’article 3.h) de la LOPD, el consentiment de l’interessat es defineix com a tota manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l’interessat consent el tractament de dades personals que el concerneix.

De l’article 11.2 de la LOPD es desprèn que una administració podrà cedir dades de caràcter personal a una altra amb el previ consentiment de l’interessat tret que una norma amb rang de llei autoritzi la cessió (art 11.2.a), si són dades d’accés públic (art 11.2.b), o bé si es tracta d’una relació jurídica consentida i coneguda (art. 11.2.c)

D’acord amb l’article 28.2 i 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’autorització per a la consulta o obtenció de les dades corresponents es presumeix, llevat que consti en el procediment la seva oposició expressa o una llei especial aplicable requereixi consentiment exprés.

A més, de conformitat amb les mesures de simplificació administrativa regulades al Capítol III de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la presentació de la “Declaració responsable” en el marc d’un procediment administratiu i la “Comunicació prèvia” a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat, faculta l’administració pública corresponent per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. Aquest extrem també està regulat a l’article 69.3 de la Llei 39/2015.

D’altra banda, cal tenir en compte que al maig de 2018 entrarà en vigor el Reglament de la Unió Europea 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (REPD), davant el qual, el consentiment haurà de ser:

  1. Inequívoc: l’interessat ha de ser conscient que dóna el seu consentiment
  2. Informat: l’interessat haurà de conèixer, almenys, la identitat del responsable del tractament i les finalitats del tractament de les seves dades personals.
  3. Lliure: el consentiment no es considerarà lliure si l’interessat no gaudeix de veritable llibertat d’elecció i no té la possibilitat de negar o retirar el seu consentiment sense cap perjudici.

D’acord amb el REPD, s’haurà de permetre donar el consentiment per separat a les diferents operacions de tractament de dades.

Si el consentiment de l’interessat s’ha de donar en el context d’una declaració escrita que també es refereixi a altres assumptes, el requisit de donar el consentiment haurà de presentar-se de tal forma que es distingeixi clarament dels altres assumptes, de forma intel·ligible i de fàcil accés i utilitzant un llenguatge clar i senzill.

El Responsable de tractament haurà de poder demostrar l’obtenció del consentiment respecte a l’operació de tractament.

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment abans de la seva retirada i haurà de ser tan fàcil retirar-lo com donar-ho. Abans de donar-lo, però, l’interessat haurà d’haver estat informat de la possibilitat de retirar-lo.

Així doncs, amb caràcter general, el consentiment de l’interessat es presumeix, llevat que consti en el procediment la seva oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés, o eximeixi de la seva recollida.

X