Sentència del Tribunal Suprem sobre l’adreça IP com a “prova electrònica”

Als processos judicials de delictes comesos per mitjans telemàtics, la prova pericial informàtica assumeix una gran protagonisme.

L’existència de moltes sentències de condemna posen de manifest la necessitat que la valoració ha de ser realitzada per jutges amb coneixements en noves tecnologies, que hi comptin amb les especificitats valoratives pròpies de les fonts i dels mitjans de prova informàtics, que  siguin conscients del grau de fiabilitat real de la prova electrònica, de tal manera que la valoració crítica de la prova que hagi de realitzar el jutge no quedi substituïda, quan es tracti de prova pericial, per la valoració privada del perit.

El Tribunal Suprem corregeix una d’aquestes sentències i estableix que l’adreça IP, por si sola, no demostra res més que la titularitat de la línia i la seva consideració aïlladament és insuficient per a provar l’autoria.

Llegiu el text de la sentència: STS 987/2012, de 3 de diciembre.

X