Es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

El Departament de Presidència ha publicat l’EDICTE de 17 d’abril de 2013, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i funcionament.

Text del projecte de Decret.

El termini per a la presentació d’al·legacions és termini reduït de set dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació de l’ Edicte al DOGC ( fins el 27 d’abril).

 

X