El Tribunal Suprem valida les notificacions electròniques com a mitjà de prova

L’Auto de la Sala 1a del Tribunal Suprem, dictat pel Magistrat Ponent D. Xavier O’Callaghan Muñoz, ha confirmat la validesa de la notificació per mitjans electrònics i dels requeriments realitzats per un procurador cap al seu client utilitzant la plataforma tecnològica de certificació Evicertia, de l’empresa Evidencias Certificadas S.L. El Suprem avala, així, l’activitat portada a terme per empreses prestadores de serveis de certificació electrònica i atorga plena eficàcia i validesa jurídica a les comunicacions electròniques practicades de forma telemàtica al correu electrònic del destinatari.