Gestió informàtica i intercanvi electrònic de dades en l’expedició de visats a les fronteres

La resolució de 26 de gener de 2012, de la Subsecretària de l’Estat, que dona publicitat a l’acord entre el Ministeri d’Assumptes Exteriors i cooperació i el Ministeri d’Interior, sobre l’encomanda de gestió per a l’expedició de visats en fronteres, estableix que la sol·licitud de visat que es realitzi en les fronteres així com la mateixa resolució que s’adpoti en cada cas haurà de comunicar-se per via electrònica al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació per deixar constància en la seva aplicació informàtica. Aquesta regulació respon al principi d’accés a la informació i col·laboració entre administracions públiques en matèria de estrangeria que regulava la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya.