Indicadors sobre les factures a e.FACT (juny 2023)

La llei de 25/2013, de 27 de setembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures, estableix que tots els proveïdors de béns i serveis podran emetre factura electrònica a les administracions públiques a partir del 15/gener/2015, essent obligatori per a determinats subjectes, així com la seva presentació a través del punt d’entrada corresponent. A tal efecte, l’Acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre, declarava el servei d’e.FACT Punt General d’entrada de factures electròniques de Catalunya.

Per dinamitzar l’ús correcte de Punt General d’Entrada de Factura, la gestió de la qualitat del servei i donar compliment a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la factura electrònica, es duen a terme anàlisis de les factures amb periodicitat mensual i anual. En aquesta ocasió, us fem arribar els resultats obtinguts en l’anàlisi de les factures corresponents al mes de juny del 2023.

Durant aquest període hi consten:

 • 388.234 registres de factures de 2.839 entitats
 • 8.167.396 registres d’estat de factures

L’anàlisi elaborada ha pres en consideració els següents àmbits d’actuació:

 • 3.113 entitats de la Generalitat de Catalunya
 • 1.584 entitats de les administracions locals
 • 8 universitats

D’acord amb la resolució de 10 d’octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, per la qual s’estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d’entrada de factures electròniques, i tal com indica l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, que regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, els estats de tramitació de les factures que les oficines comptables han de comunicar, són:

 • Registrada en RCF
 • Comptabilitzada l’obligació de pagament
 • Pagada (és un estat finalista*)
 • Rebutjada (és un estat finalista*)

L’estat “REGISTRADA” al registre administratiu de l’ens (estat obligatori), no el retorna l’ens a la plataforma e.FACT, sinó que és l’e.FACT el que el fa automàticament.

Estats obligatoris d’una factura:

Amb referència a la tramitació de les factures, hem identificat els següents indicadors:

 • Factures sense informar estats finalistes (PAGADA i REBUTJADA) durant un període de com a mínim 90 dies després del seu registre al registre de l’ens: 132.484 factures (34,10%), que corresponen a 1.879 entitats, de les quals:
  • 76.747 factures corresponen a 667 entitats de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (majoritàriament escoles)
  • 40.390 factures corresponen a 1.171 entitats de l’àmbit de les administracions locals
  • 15.035 factures corresponen a 7 entitats d’Universitats
 • Factures que només tenen l’estat REGISTRADA i finalistes: 4.963 factures (1,27%), que corresponen a 614 entitats, de les quals:
  • 1.274 factures corresponen a 379 entitats de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
  • 3.659 factures corresponen a 219 entitats de l’àmbit de les administracions locals
  • 0 factures corresponen a 0 entitats d’Universitats
 • Factures que un cop han informat l’estat PAGADA, han continuat informant altres estats: 1.660 factures (0,76%), corresponents a 37 entitats, de les quals:
  • 59 factures corresponen a 10 entitats de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (majoritàriament escoles)
  • 1.584 factures corresponen a 25 entitats de l’àmbit de les administracions locals
  • 17 factures corresponen a 2 entitats del grup d’Universitats
 • Factures que un cop han informat l’estat PAGADA, han informat l’estat REBUTJADA: 14 factures (0,01%), corresponents a 10 entitats, s’han tramitat informant l’estat Rebutjada després de l’estat Pagada, de les quals:
  • 8 factures corresponen a 7 entitats de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (majoritàriament escoles)
  • 2 factures corresponen a 2 entitats de l’àmbit de les administracions locals
  • 4 factures corresponen a 1 entitat d’Universitats
 • Factures que han informat l’estat PAGADA, però no han informat cap dels estats obligatoris previs: 67.287 factures (30,93%), d’un total de 217.557 factures, que corresponen a 572 entitats, de les quals:
  • 28.260 factures corresponen a 79 entitats de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
  • 35.899 factures corresponen a 476 entitats de l’àmbit de les administracions locals
  • 2.650 factures corresponen a 3 entitats d’Universitats
 • Factures que han informat l’estat REBUTJADA, però no han informat cap dels estats obligatoris previs: 38.689 factures (99,28%), d’un total de 38.968 factures, corresponents a 1.362 entitats, de les quals:
  • 14.591 factures corresponen a 293 entitats de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (majoritàriament escoles)
  • 20.035 factures corresponen a 1.028 entitats de l’àmbit de les administracions locals
  • 2.663 factures corresponen a 8 entitats d’Universitats
 • Factures que han informat de l’estat REBUTJADA immediatament després de l’estat COMPTABILITZADA L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT: 86 factures (0,22%), que corresponen a 41 entitats, de les quals:
  • 59 factures corresponen a 21 entitats de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (majoritàriament escoles)
  • 25 factures corresponen a 19 entitats de l’àmbit de les administracions locals
  • 0 factures corresponen a 0 entitats d’Universitats
 • Factures que no informen mai del número RCF amb l’estat REGISTRADA EN RCF: 228.532 factures (81,85%), que corresponen a 1.954 entitats, de les quals:
  • 110.183 factures corresponen a 1.180 entitats de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya (majoritàriament escoles)
  • 109.290 factures corresponen a 725 entitats de l’àmbit de les administracions locals
  • 6.979 factures corresponen a 3 entitats d’Universitats

** Cal tenir en compte que la data que s’informa en el canvi d’estat de la factura, pot no coincidir amb la data real en què es realitza l’acció del canvi d’estat.

** Actualment, hi ha 9 ajuntaments que no estan adherits al servei eFACT.