El servei de transparència de l’AOC genera un estalvi de 5 milions d’euros a l’any

El servei de Govern Obert que ofereix AOC en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents, és una bona opció per fomentar la transparència dels ens locals (mitjançant els portals de transparència), la  publicació i reutilització d’informació en format obert i reutilitzable (amb el portal de dades obertes), o l’accés a tota la informació dels serveis i tràmits de l’ens (amb el portal seu electrònica). 

El model de servei que des de l’AOC s’ofereix als ens locals és un model “claus en mà”, és a dir, un servei comú i integral de portal de transparència i dades obertes ( a més a més de la possibilitat d’una seu electrònica), que inclou:

 • Una plataforma tecnològica
 • El manteniment de la solució
 • Els diferents evolutius
 • El suport tècnic
 • La formació i assessorament

També inclou recursos molt interessants associats a les dades obertes i automatització de la informació: 

 • Actualització automàtica de gairebé el 50% dels ítems disponibles
 • Publicació automàtica i per defecte de 45 conjunts de dades als portals de dades obertes
 • Possibilitat que qualsevol ens, i més enllà del portal de dades obertes ofert per defecte,  publiqui de conjunts de dades propis

Actualment són 1.228 ens locals que el tenen el portal de transparència disponible. Tots ells compten amb un portal de dades obertes per defecte associat, i més d’una quarantena d’ens publiquen conjunts de dades propis (amb més de 300 de dades públics)…  Podem afirmar doncs que tant el portal de transparència com el portal de dades obertes s’han convertit, de facto, amb un estàndard al territori català

Balanç d’estalvis i costos del servei 

Un element interessant del servei de govern obert que avui us volem comentar és el seu balanç d’estalvis i costos. D’entrada ja us avancem que el balanç és molt positiu, fet que maximitza el  valor públic de la solució, i esdevé un exemple de solució comú al territori, creada per a donar servei al món local de manera col·laborativa, per totes les entitats que formem part de la Xarxa de Governs Transparents. 

Detall del costos AOC 

Els costos del servei de govern obert s’estimen anualment en 500.000€, i els podem associar als següents elements: 

 • Sistemes i operacions
 • Suport (helpdesk)
 • Contractes externs
 • Gestió de personal (capítol I)
 • Altres despeses i costos indirectes

Detall dels estalvis

Els estalvis del servei de govern obert s’estimen anualment en 5.223.000€, i requereixen de diferents estimacions que a continuació es detallen. 

1/ Primera estimació: cost de disposar d’una solució tècnica similar (claus en mà) 

Per a poder fer una estimació dels estalvis que el servei genera a les administracions usuàries, primerament ens cal considerar cost que una solució tècnica (claus en mà) de similars característiques podria suposar als ens. 

Per obtenir aquesta dada ens és necessari fer un exercici de comparació amb una solució de mercat que facilitin els serveis de: Seu electrònica + Portal de Transparència + Portal de dades obertes (autogestionable) 

Paral·lelament, i per a les nostres estimacions també és important recordar que la solució de govern obert que ofereix l’AOC dona resposta a multitud de tipologies d’ens:  

 • 908 dels 947 ajuntaments (des dels ens més petits, fins a municipis de +200K habitants) 
 • 39 dels 41 consells comarcals 
 • 2 diputacions provincials 
 • 56 Entitats Municipals Descentralitzades 
 • 223 ens dependents del món local  

Amb aquestes premisses, i aplicant la lògica de negoci del operadors privats (pel factor població), fent consultes i estimacions (a la baixa), hem considerat un cost unitari (mitjà) anual:  

3.000€ / ens per la suma dels diferents serveis indicats (seu, transparència i dades obertes) 

Número de portals actualment actius: 1.228 portals  

Cost estimat total per aquest concepte: 3.684.000 € / any  

2/ Segona estimació: estalvi en temps (eficiència) que suposa l’automatització de dades disponibles al portal de transparència 

Si volem seguir amb la identificació dels estalvis en segon terme també cal considerar l’estalvi en temps (eficiència) que suposa l’automatització de dades disponibles al portal de transparència. 

Per a fer els nostres càlculs hem separat la tipologia d’ens en dues modalitats. Per una banda “les administracions locals” que fan un ús més intensiu del portal, i per altra “altres entitats locals”, que en amb un ús més reduït. Estimacions fetes: 

 1. Incorporem 950 ens dins la categoria d’Administracions Locals 
 • Són ens que fan un ús més intensiu del portal, i utilitzen el gran part les automatitzacions que oferim, sigui amb dades obertes o redireccions.  
 • Comptabilitzem un ús de 56 ítems automàtics
 1. Incorporem 278 ens dins la categoria d’altres entitats locals 
 • Són ens que fan un ús més puntual del portal.  
 • Comptabilitzem un ús de 15 ítems automàtics

Els següents conceptes són comuns per ambdues modalitats d’ens.  

 1. La mitjana els documents publicats canvien 7 vegades a l’any 
 1. La mitjana de cost processal (temps) de canviar el fitxer al portal de 10 minuts 
 • No es té en compte el temps d’obtenció i preparació del document internament, només de publicació al portal 
 1. El cost mig en personal és de 23€/h de personal (un tècnic al 30% de dedicació, i un administratiu al 70%. Incloent seguretat social). 

Globalment, i a partir d’aquestes estimacions, el temps estalviat és de: 66.931h, que equival a 1.539.000€/any. 

Balanç final 

 • Els costos del servei de govern obert s’estimen anualment en 500.000€ 
 • Els estalvis del servei de govern obert s’estimen anualment en 5.223.000€ 

Tot i que aquesta anàlisi es basa en gran part en estimacions, i que com a tal poden ser subjectes a variacions, globalment podem afirmar que els estalvis generats per la solució comú de govern obert (seu electrònica, portal de transparència i dades obertes), són 10 vegades superiors als costos.  

O dit d’una altra manera, el cost de la provisió dels serveis de Govern Obert des d’una solució col·laborativa com la proposada per l’AOC – Xarxa de Governs Transparents, a la pràctica suposa un estalvi global molt elevat (proper al 90% dels costos), tot facilitant-se alhora el compliment  de les necessitats de publicitat activa (transparència) i reutilització de dades dels ens locals.