Amb VÀLid ja no cal signar l’acces a les notificacions

Una demanda, que podríem dir que és des dels orígens de l’eNOTUM, era no haver de signar l’accés a les notificacions. Possiblement, és la “incidència” que més vegades ha entrat en els nostres CAUs. Segur.

Si fem una mica de recorregut sobre aquest tema, primer hauríem de fer una aturada jurídica a Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya i en concret a l’article 56 on “Les notificacions dels actes administratius s’han d’efectuar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de la persona interessada, o del representant o la representant d’aquesta, ….”

Afortunadament, en la nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’article 11.2, ens comenta que Les administracions públiques només requereixen als interessats l’ús obligatori de signatura per:

  • Formular sol·licituds.
  • Presentar declaracions responsables o comunicacions.
  • Interposar recursos.Desistir d’accions.
  • Renunciar a drets.

I no estan incloses les notificacions!!!!

En una primera fase, quan un interessat s’identifica amb el servei de VÀLid a l’eNOTUM, ja no li cal signar l’accés a les seves notificacions. Ja estem treballant perquè aviat, els interessats que s’identifiquin amb paraula de pas/contrasenya, tampoc signin l’accés a les seves notificacions.

X