L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat regula l’ús de les notificacions electròniques

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha aprovat la modificació de la seva ordenança reguladora de l’administració electrònica per tal de gestionar més eficientment la notificació electrònica dels seus actes administratius. Concretament, s’ha modificat l’article 29 que és l’article que desenvolupa la notificació per mitjans electrònics.

Fins ara, l’article 29.1. regulava la notificació per mitjans electrònics en els procediments administratius tramitats per via electrònica, mentre que en el nou articulat la notificació electrònica es podrà practicar en qualsevol dels procediments administratius que es tramitin per l’ajuntament. Així mateix, es determina que tots els formularis normalitzats, per iniciar tràmits o procediments administratius, inclouran la possibilitat de que la persona interessada indiqui les dades de contacte per tal que les notificacions i comunicacions posteriors siguin electròniques.

De la seva banda, l’article 29.10 determina que la potestat per determinar els actes administratius, tràmits i procediments en els quals la notificació serà exclusiva i obligatòriament electrònica serà de l’Alcaldia.

Juntament amb l’aprovació d’aquest nou marc jurídic, l’Ajuntament d’Esplugues té prevista la immediata implementació de les notificacions electrònies mitjançant el servei e-NOTUM.

X