El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat l’Ordre sobre l’ús del sistema de codi segur de verificació (CSV) per la Direcció General del Cadastre

Al BOE núm. 136 de 7 de juny de 2012, s’ha publicat l’Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del sistema de código seguro de verificación por la Dirección General del Catastro. L’objecte d’aquesta Ordre és regular el sistema de codi segur de verificació (CSV) com a sistema de signatura electrònica de la DG del Cadastre i del personal al seu servei i com a sistema de catalogació dels documents electrònics que s’incorporin al sistema d’informació constituït per la DG del Cadastre.

La DG de Cadastre podrà utilitzar un sistema de CSV vinculat al funcionari públic actuant, per a la identificació i autenticació de l’exercici de la competència en qualsevol acte resolutori, de tràmit o de comunicació que requereixi la seva signatura com a empleat públic. Els documents que es signin així no requeriran la incorporació de la signatura digitalitzada del signant. La vinculació de la signatura electrònica al funcionari actuant es realitzarà a través de la intervenció en la generació de la signatura electrònica, de les dades de creació de signatura associats a la identitat del signant, que haurà aquest de mantenir-la sota el seu únic coneixement . La DG podrà utilitzar el CSV, sense que impliqui cap signatura del document, els documents electrònics presentats pels interessats a travès de la seu electrònica del Cadastre. La seu retornarà un acusament de rebuda de la presentació, signat amb el seu propi CSV, que tindrà valor probatori.

X