El Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital ha donat l’autorització per a realitzar els Certificats digitals conforme el Reglament Europeu sobre la identificació Electrònica i Serveis de Confiança (EIDAS).

El proper 9 de maig de 2018 es realitzarà la intervenció que afectarà tant als usuaris de T-CAT, com les Entitats de Registre T-CAT i idCAT ja que el Servei estarà aturat durant tot el dia.

L’autorització del MINETAD per a la realització dels nous certificats implica:

Canvis en els perfils de certificats

Nous perfils (només realitzats per l’Entitat de Registre T-CAT del Consorci AOC)

    • Certificat T-CAT de Pseudònim: Certificat de signatura de treballador públic amb pseudònim de nivell alt. L’emissió d’aquests certificats es farà sota la valoració prèvia de l’acreditació legal del pseudònim que haurà d’acompanyar la sol·licitud. S’acceptaran molt específicament per a usos justificats en que no es puguin mostrar les dades del titular i per persones que, dins de la seva organització ja disposin de pseudònim regulat.
    • Certificat T-CAT de representant: Certificat electrònic de representant davant les Administracions Públiques de nivell alt, que s’incorpora al Catàleg de certificats que emet el Consorci AOC amb l’adaptació a la normativa EIDAS. Aquest certificats sempre ha d’anar acompanyat d’una acreditació del nomenament com a representant. El document ha de ser una publicació al diari o butlletí oficial, inscripció en un registre públic, un document notarial, etc.. en el marc de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, on s’estipula al llarg del seu articulat que l’acreditació de la representació s’ha d’efectuar per mitjà de document públic.

Registre de domini pels certificats de servidor segur (CDS, CDSQ i Seu Electrònica)

  • El domini ha d’estar registrat pel propi ens abans de fer la sol·licitud d’emissió i ser públic.
  • El correu electrònic de qui registra el domini serà verificat pel prestador abans de l’emissió del certificat.

Us recordem que teniu a la vostra disposició el nou paquet de certificats de proves per tal que el feu servir per fer les proves necessàries per adaptar els vostres programaris.

El Catàleg de certificats conforme el reglament europeu el trobareu aquí.

El tall de servei necessari per l’aplicació dels canvis exposats implicarà una pèrdua de tota la informació relativa a sol·licituds de certificats que no estiguin generats en aquell moment. Per aquest motiu, us recomanem no deixar sol·licituds a EACAT pendent d’enviar o signar, ni certificats pendents de lliurament o descarrega dins de la carpeta del subscriptor, ni pendents d’aprovar o generar des de l’Entitat de Registre el dia abans del tall.

Us informarem mitjançant aquests espais sobre les hores d’afectació del tall i l’aplicació dels canvis exposats