Certificat T-CAT de Representant

El certificat T-CAT de Representant, és un certificat electrònic de representant davant les AAPP de nivell alt, que s’incorporarà al Catàleg de certificats emets pel Consorci AOC amb l’adaptació d’aquest a la normativa eIDAS.

Aquest es demanarà sempre acompanyat d’un arxiu pdf que acrediti el nomenament del representant. El document ha de ser una publicació del diari o butlletí oficial, un document notarial, etc… en el marc de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, on s’estipula al llarg del seu articulat que l’acreditació de la representació (en el marc dels certificats reconeguts) s’ha d’efectuar Per mitjà de document públic i la inscripció de la representació, si s’escau, en un registre públic.

En cas que no es pugui demanar per EACAT es podrà demanar per correu postal o per correu electrònic, s’haurà d’enviar la sol·licitud degudament emplenada i signada juntament amb el certificat que acrediti la representació mitjançant les indicacions de l’opció 2 de l’enllaç.

El període de lliurament d’aquest certificat serà un màxim de 20 dies laborables. En cas que opteu pel servei urgent el termini serà de 4 dies laborables i es limita a cinc peticions per ens i setmana. La urgència només aplicarà a renovacions o en cas de pèrdua, robatori, etc.

Requisits per justificar la sol·licitud del certificat de representant:

1.- Quins requisits normatius específics han d’acompanyar la sol·licitud d’un certificat de persona física representant de persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica?

  • Document públic que acrediti la representació.
  • Dades d’inscripció, en el seu cas, en registre públic.
  • En cas de càrrec públic, col·legi professional o titulació, aportació de document oficial que ho acrediti.
  • Identificació persona poderdant i apoderada.

Us annexem, així mateix, l’informe amb les referències d’aquests requisits a la normativa.

2.- Qui pot sol·licitar una T-CAT de Representant?

Poden ser-ne titulars els càrrecs que, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries d’aplicació a la seva organització, tinguin atribuïda la representació legal o voluntària de l’ens. Per exemple:

  • Ajuntaments: Alcalde/Alcaldessa (no, els secretaris municipals).
  • Diputacions, Consells Comarcals: President/Presidenta.
  • Altres ens del sector públic de Catalunya: segons el que estableixi la normativa reguladora específica i/o els Estatuts de l’ens.

També és possible delegar les competències a favor d’altres òrgans de l’ens . Per obtenir la TCAT de Representant ha de quedar constància de la delegació (per exemple, amb una resolució) i la posterior publicació als butlletins oficials o el mecanisme previst als Estatuts. Posem a la vostra disposició un model de resolució, d’ús potestatiu.

Això és molt important perquè la T-CAT de Representant és un certificat de màxims, que des del punt de vista tècnic no “interpreta” les competències de la persona que l’utilitza/del seu titular.

És a dir, qui té aquesta T-CAT de Representant pot utilitzar-la davant qualsevol Administració i per a tota actuació administrativa sense restriccions.  És responsabilitat seva fer-ne un ús correcte i adequat a les funcions que té assignades/reconegudes.

 

 

Aquesta informació ha estat útil? NoSí
El 79% l'ha trobat útil (14 vots)
Millora aquest contingut

0 Comentaris

Icona d'un globus terraqüi