Notificacions electròniques obligatòries, avalades pel Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem, en la sentència STS 2182/2012, va desestimar el recurs contenciós-administratiu interposat per l’Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET) contra l’obligació de rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions efectuades per l’AEAT a determinats col·lectius de persones jurídiques, obligació que ve regulada en el Reial Decret 1363/2010, de 29 d’octubre.

Cal recordar que la  LLEI 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics ja preveu la possibilitat de regular la obligarietat de les notificacions per mitjans electrònics a determinats col·lectius. Concretament, l’article 27.6 d’aquesta llei diu:

 

Per reglament, les administracions públiques poden establir l’obligatorietat de comunicar-se amb aquestes utilitzant només mitjans electrònics, quan els interessats es corresponguin amb persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que amb motiu de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l’accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.

 

Des del Consorci AOC seguim insistint a les administracions públiques catalanes que les notificacions electròniques són una bona oportunitat per estalviar temps i diners, i que l’obligatorietat a determinats col·lectius – sempre  que estigui convenientment regulat tal i com ha fet l’AEAT – pot ajudar a impulsar i consolidar més ràpidament i de forma més extensiva l’ús de les notificacions electròniques a Catalunya, atès que en tots els casos en què estigui regulat no caldrà gestionar el consentiment de l’interessat i se’n podrà fer un ús més intensiu.