L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida ha aprovat inicialment la creació de la seu i el registre electrònics

La Presidència de la Diputació de Lleida ha dictat la resolució número 16818, de 30 de maig de 2012, mitjançant la qual s’autoritza la posada en funcionament de la seu electrònica de l’OAGRTL, i s’aprova el procediment per l’adequat tractament i tramitació dels escrits i sol·licituds presentats en el Registre Electrònic d’aquest organisme.

Podeu accedir al text en aquest enllaç.