Sitges aposta per l’ús de les dades en la gestió de la destinació turística: DigiCanvis

L’Ajuntament de Sitges ha implantat un model de gestió turística basat en l’ús de les dades. Gràcies a la gestió intel·ligent de les dades, l’ajuntament obté informació valuosa per conèixer millor el que passa en la destinació i pot prendre decisions basades en certeses i no en intuïcions, tant des d’un punt de vista estratègic com operatiu.

Per fer front al repte de compatibilitzar l’activitat turística amb les altres necessitats ciutadanes, l’ajuntament recull, analitza i tracta un ampli conjunt de dades que provenen de múltiples fonts d’informació. Aquestes dades es transformen en coneixement rellevant que serveix per gestionar de forma sostenible la ciutat, optimitzant els recursos disponibles i oferint un millor servei tant a residents com a visitants.

La iniciativa està recollida a l’Observatori dels DigiCanvis com a projecte de transformació digital en l’àmbit dels governs basats en dades.

Com funciona?

Aquest model de gestió s’estructura en base al cicle “Customer Journey” (diari del viatger), recollint dades de diferents fonts en relació a cadascuna de les etapes del viatge:

  • Etapes prèvies al viatge (Consideració, Planificació i Compra): mitjançant analítica web, s’obtenen dades sobre la procedència, l’edat i els interessos dels visitants de la pàgina oficial de turisme.
  • Etapa durant el viatge (Experiència): es recull informació sobre el comportament de les persones a la destinació de diferents fonts de dades. Aquestes inclouen dades de consultes ateses a les oficines d’informació turística, dades d’ocupació hotelera, dades de les operadores de telefonia mòbil i dades anonimitzades de la despesa realitzada amb targetes de crèdit.
  • Etapa post-viatge (Compartir): dades de les opinions sobre la destinació que han publicat els visitants a diferents plataformes d’Internet o que s’han obtingut mitjançant enquestes.

La utilització de tecnologies avançades per tractar, analitzar i interpretar aquestes dades permet obtenir informació contrastada i objectiva del que està passant des d’un punt de vista turístic al municipi. Mitjançant eines de visualització, la informació es pot presentar als gestors municipals per facilitar-ne la comprensió i que puguin prendre decisions més ràpides i fonamentades.

Quins són els beneficis?

  • Més capacitat per prendre decisions. Les dades permeten conèixer en detall el perfil dels turistes i visitants de Sitges, els seus interessos, les despeses, la mobilitat i els fluxos, i aquesta informació és utilitzada per avaluar les accions i planificar les actuacions segons les necessitats del municipi.
  • Millora de la sostenibilitat. Les dades permeten el disseny de plans i estratègies específiques per a una gestió sostenible de la destinació.
  • Reutilització de les dades. La informació obtinguda es posa a disposició del sector privat per tal que puguin millorar els seus productes o serveis o crear-ne de nous.

Aquest projecte està en funcionament a l’Ajuntament de Sitges des de 2019. La gestió intel·ligent de les dades permet a la Regidoria de Turisme elaborar estudis comparatius de dades i publicar l’informe anual de dades turístiques de Sitges. L’any 2022, es van analitzar més de 62.200 opinions recollides als principals portals turístics digitals sobre 768 recursos de la destinació, obtenint aquesta una puntuació global de 8,31 sobre 10.

Podeu conèixer els aspectes claus a tenir en compte per replicar aquesta iniciativa a la fitxa Ús de les dades en la gestió d’una destinació turística.

Observatori dels DigiCanvis

Nou espai per difondre i promoure projectes de transformació digital

Recopila iniciatives innovadores i bones pràctiques (DigiCanvis) que s’han implantat amb èxit a ajuntaments de Catalunya i que són una font d’inspiració per a la resta d’ens.

Si heu implantat un projecte de transformació digital amb èxit o teniu una experiència pilot, compartiu-la!

X