Pilot per l’automatització de l’informe de pobresa energètica per evitar talls de subministraments

Des de l’AOC estem desenvolupant un projecte pilot d’un servei al núvol que permet l’automatització dels informes socials de vulnerabilitat energètica, tant del procés de gestió com de l’elaboració de l’informe. Es vol aconseguir estandarditzar i facilitar una tasca que actualment és complexa i ineficient.

Per tal de poder acreditar la situació de vulnerabilitat en l’informe, són necessaris un seguit de càlculs que s’estan realitzant, actualment i en caràcter general, de forma manual. També trobem diferències en els formats i canals de tramesa, els quals depenen de cada empresa i administració. Davant d’aquesta manca d’estandardització i tenint en consideració que gran part de les dades necessàries per a l’elaboració de l’informe es troben al servei de Via Oberta de l’AOC, ens hem plantejat desenvolupar aquest pilot.

Què són els informes socials de vulnerabilitat energètica?

La Llei 24/2015, en el seu article 6è, determina que les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics a les persones i unitats familiars en risc d’exclusió residencial. Estableix també un principi de precaució, on quan l’empresa subministradora hagi de fer un tall de subministrament ha de sol·licitar prèviament un informe als serveis socials municipals per determinar si la persona o la unitat familiar es troba en una de les situacions de risc d’exclusió residencial[1].

Per aquest motiu, mensualment, les diferents Àrees Bàsiques de Serveis Socials han de redactar els esmentats informes per acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica davant dels talls que puguin acordar les companyies subministradores d’electricitat, gas i aigua potable per manca de pagament.

Què ofereix el servei?

El servei dissenyat permet carregar a la plataforma els fitxers .xls que fan arribar els proveïdors energètics a les diferents àrees bàsiques de serveis socials on hi consten els contractes afectats. Un cop carregat, el BPM processa les dades i inicia el procés per cadascun dels registres. Primer de tot, comprovant que els titulars consten empadronats al municipi i verifica si tenen expedient donat d’alta a l’Hèstia, el que autoritza la consulta posterior de les dades. A partir d’aquí calcula en paral·lel els coeficients tant del titular com dels convinents, fent les crides corresponents a Via Oberta. Un cop finalitzades les crides de consulta de tots els documents, fa el càlcul del coeficient i genera automàticament el model d’informe de pobresa energètica pintant la informació resultant.

Coneixent el funcionament del flux és important destacar alguns punts claus que poden dificultar-ne el procés, tant a nivell jurídic com organitzatiu:

  • Per validar les dades personals de tots els convivents i fer les consultes a via oberta cal disposar d’un expedient social a Hèstia d’alguna de les persones de la unitat de convivència.
  • És necessari que l’Ajuntament tingui tramitades les sol·licituds de consulta necessàries a Via Oberta per fer els càlculs, així com disposar d’un encàrrec de tractament de dades.

Solventats aquests punts, el procés d’automatització descrit és una oportunitat de generar un estalvi per les administracions, tant a nivell de temps com d’eficiència, reduint considerablement les tasques administratives derivades i establint un estàndard per a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.

L’experiència duta a terme fins ara és una primera prova pilot realitzada a les ABSS de Torroella de Montgrí, el Prat de Llobregat i Esplugues de Llobregat. Serà necessari realitzar proves a altres organitzacions abans de fer el desplegament final de la solució.

Des de l’AOC volem agrair als ajuntaments mencionats en el darrer paràgraf haver participat en aquesta primera fase i facilitar-nos tota la informació i dedicació necessària.


[1] Els motius pels quals es pot considerar persones en risc són el nivell d’ingressos, el risc imminent a perdre l’habitatge o que hi hagi alguna persona amb dependència energètica.

X