Millora de les estadístiques d’Intel·ligència de negoci a Hèstia

Les estadístiques d’intel·ligència de negoci, disponibles a l’apartat d’Explotació de l’Hèstia des de la primavera de 2019, s’han ampliat mostrant nous valors, com ara les persones que pateixen dependència energètica (camp registrat a la fitxa personal) i un nou informe que aporta informació sobre totes les consultes Via Oberta accessibles des de l’Hèstia realitzades per cadascuna de les ABSS.

Aquest darrer informe de les dades de Via Oberta permet saber el nº de consultes de cadascuna de les modalitats disponibles efectuades per les ABSS i comparar-les, per exemple, per comarques. Aquestes consultes han permès agilitzar el coneixement de dades necessàries de les persones per part de les professionals de serveis socials de les 88 àrees bàsiques usuàries de l’Hèstia, consolidant l’opció de consulta de les dades del Padró de les persones usuàries dels SSB, com la modalitat més consumida.

La posició capdavantera del consum de les dades de Padró no sorprèn, tenint en compte que aquesta opció permet donar d’alta les fitxes de les persones posant només el NIF/NIE/Passaport i copiant després les dades que retorna la consulta per tal d’emplenar àgilment l’adreça del domicili i el nom complet de la persona, evitant així també errors tipogràfics.

L’actualització de les dades que es poden consultar en aquestes estadístiques és setmanal.

Esperem que aquests informes disponibles us engresquin a continuar utilitzant aquestes estadístiques per analitzar les dades de registre de la vostra ABSS, recolzant preses de decisió i detectant possibles patrons per tal de millorar la vida de les persones que s’adrecen als nostres Serveis Socials Bàsics.