Presentada la “Guia d’autoavaluació de la integritat pública per a ens locals”