Publicat un nou Manual de la Tramesa d’informació, escrits i documentació (TMAS)

El Consorci AOC ha publicat un nou Manual de la Tramesa d’informació, escrits i documentació (TMAS), actualitzat amb els canvis que s’han anat produint al llarg del temps. La TMAS també s’anomena tramesa massiva i és un servei genèric d’EACAT, adreçat als departaments de la Generalitat de Catalunya o als ens supramunicipals.

El manual explica a bastament cadascun dels aspectes necessaris per a la utilització de la TMAS i compta amb imatges de cadascuna de les accions que cal seguir.

X