Publicació de la Proposta resolució provisional subvencions escoles de dansa d’ens locals

El Departament d’Educació ha publicat al Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya la Proposta de resolució provisional de concessió de subvencions destinades al finançament de les escoles de dansa de titularitat d’ens locals de Catalunya, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

Els destinataris disposen de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació (fins al 17 de novembre de 2021) per presentar el document d’acceptació de la subvenció i la resta de la documentació requerida, d’acord amb l’establert a la base 10.5 de les bases reguladores.

Podeu trobar informació de la tramitació de la documentació en el tràmit Aportació de documentació del servei EDU – Subvencions per al finançament d’escoles de dansa d’ens locals. Curs 2018-2019 i Curs 2019-2020.