Principals novetats als serveis d’e-Contractació

Des de l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic (9/1017) i l’obligació d’aplicar els processos electrònics en els procediments de contractació pública,  l’e-Contractació ha viscut un període d’auge per les continues adaptacions de les eines de la Generalitat de Catalunya, desenvolupades per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva conjuntament amb l’Àrea TIC del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, que l’AOC implanta al món local i a les universitats.

 

Volem destacar d’aquestes novetats introduïdes per la nova LCSP l’obligació que aplica, des de la seva entrada en vigor el 9 de març de 2018 a tots als òrgans contractants del sector públic, d’exigir a les empreses la presentació de les ofertes als expedients de contractació a través de mitjans telemàtics.

En aquest sentit, us recordem que a data 15/03/2018 es va implantar a tots els ens usuaris de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) dels àmbits d’aplicació del servei de l’AOC, l’eina Sobre Digital 2.0, que mitjançant la integració amb la PSCP permet la publicació de les licitacions habilitant la presentació de proposicions electròniques en aquells procediments que requereixin d’ensobrat de les ofertes.

Com a resultat de l’oferiment del servei de la Generalitat als ens del seu àmbit i d’aquesta activació del mateix al món local i les universitats (àmbits d’implantació de l’AOC), a dia d’avui s’han publicat a la PSCP més de 2.500 licitacions habilitades amb aquesta opció que han permès la presentació de més de 7.400 ofertes mitjançant aquest canal.

D’altra banda, la Presentació Telemàtica d’Ofertes, segona funcionalitat que permet a les empreses presentar les proposicions a les licitacions per mitjans electrònics a través de la PSCP, pensada per procediments menors, negociats sense publicitat, derivats d’acord marc i els nous obert simplificat i simplificat abreujat, tot i estar disponible prèviament a l’entrada en vigor de la nova LCSP, es va configurar de manera automàtica per tots els ens dels àmbits d’implantació del servei de l’AOC en la mateixa data que el Sobre Digital. Amb aquesta modalitat de presentació ja s’han publicat als Perfils de contractant més de 1.000 licitacions durant 2018, permetent la presentació de més de 1.600 ofertes.

Pel que fa a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), us recordem que tot i la seva adaptació pel compliment dels requisits de la Llei 9/2017 el dia anterior a la entrada en vigor de la mateixa, aquesta està encara evolucionant per tal d’oferir de manera més complerta i senzilla a nivell funcional aquestes adaptacions. Disposeu de la descripció d’aquestes novetats al document Recomanacions d’ús de PSCP amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017. Us resumim, així mateix, a sota les diferents fases que inclou. Actualment, estan implementades la fase 1 i la fase 2:

  • FASE 1.- S’implementen solucions de contingència en el moment de l’entrada en vigor de la nova llei el 9 de març de 2018. En la fase 1.1 es va habilitar la publicació dels encàrrecs a mitjans propis.
  • FASE 2.- La PSCP disposa de l’opció de fer publicacions agregades, mitjançant fitxer de càlcul, dels contractes menors, dels expedients basats en un acord marc a la fase d’adjudicació i dels encàrrecs a mitjans propis de menys de 50.000 € a la fase de formalització.
  • FASE 3.- La PSCP estarà habilitada amb els camps nous que es defineixen a l’Annex III de la nova llei de contractes. S’afegirà també la fase d’Execució del contractes.
  • FASE 4.- S’adaptaran els serveis d’integració per tal de que des dels gestors d’expedients integrat a la PSCP es puguin enviar tots aquests camps nous de forma automatitzada. Mentre aquesta adaptació no estigui implementada pels serveis d’integració i els gestors d’expedients adaptats, caldrà informar manualment les dades i documents obligatoris abans de publicar a PSCP.

Altrament s’ha considerat necessari prioritzar davant de les fases d’adaptació 3 i 4 que encara no estan implementades, les novetats descrites a sota:

  • Desenvolupament de procediments amb fases: restringit, licitació amb negociació, negociat sense publicitat i diàleg competitiu.
  • Millores en l’eina d’ofertes telemàtiques: garantir el no accés a les ofertes fins a la finalització del termini de presentació; disposar de la traçabilitat de la presentació i unificar el disseny amb el de Sobre Digital.

Per últim, com a novetats que s’aplicaran al Registre Públic de Contractes properament, us destaquem la funcionalitat de liquidacions massives i l’habilitació d’una fitxa específica per informar contractes menors. En endavant publicarem informació sobre l’ús d’aquestes noves funcionalitats al Portal de Suport de l’RPC.

Recordar-vos que a mesura que es posin a producció cadascuna de les novetats descrites anteriorment que manquen per implementar a les eines de contractació electrònica que ofereix l’AOC, farem la corresponent publicació en aquest blog i rebreu una comunicació per correu electrònic en cas que hagueu tramitat la subscripció al mateix.

Per a qualsevol dubte o comentari al respecte teniu com sempre a la vostra disposició, els Portals de Suport de sota i el formulari de contacte amb el nostre Centre d’Atenció d’Atenció a l’Usuari (CAU), específic pels serveis de contractació.

 

Portal de Suport de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Portal de Suport de Licitacions Electròniques per a òrgans de contractació

Portal de Suport de Licitacions Electròniques per empreses

Portal de Suport del Registre Públic de Contractes

Portal de Suport de la Subhasta Electrònica

 

X