L’APDCAT implanta el servei “Auditoria de Protecció de Dades” com a mecanisme per relacionar-se amb les entitats incloses en un pla d’auditoria

Les entitats compreses dins l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i que estan integrades a l’EACAT, s’han de relacionar amb aquesta a través del nou servei que s’implanta, en compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

X