El Síndic presenta l’informe d’avaluació de la Llei de Transparència 2017

El Síndic de Greuges ha presentat el segon Informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Després de lliurar el document a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, Rafael Ribó ha fet públiques les principals conclusions i recomanacions incloses en l’Informe.

Una de les conclusions més destacades ha estat l’elevat nombre de sol·licituds d’accés a la informació rebudes l’any 2016, dada que s’ha obtingut a partir de les respostes facilitades per les administracions avaluades. Segons les respostes, s’han registrat 9.127 sol·licituds, tres vegades més que l’avaluació anterior. Aquesta xifra situa Catalunya en una ràtio de sol·licituds similar a països on el dret d’accés a la informació està reconegut des de fa més anys.

Aquest caràcter de dret democràtic essencial comporta que ha de rebre una atenció preferencial de les administracions. L’alt percentatge d’absència de resposta (mesurada a partir d’un mostreig de consultes fetes d’incògnit segons el mètode que es coneix com a “ciutadà ocult”) indica que encara no és així. Així de 175 sol·licituds enviades 53 s’han quedat sense resposta.

Pel que fa a la publicitat activa, l’informe ha analitzat més de 2.400 portals web entre administracions i altres ens obligats. Tot i aquesta disparitat, s’observa que les administracions més grans tendeixen a mantenir i millorar els resultats de l’any anterior pel que fa a la informació publicada. La millora ha estat més significativa en les administracions petites, que en el període inicial presentaven un compliment més precari. Cal destacar que globalment 9 de cada 10 portals utilitzen la solució proveïda per l’AOC.

Pel que fa a la qualitat i el format de la informació, l’anàlisi dels portals reflecteix, en termes generals, mancances substancials en el compliment dels criteris legals d’actualització i claredat de la informació i de reutilització de les dades publicades.

Respecte al nombre d’inscripcions en el Registre de grups d’interès també ha experimentat un increment exponencial, i ha passat de gairebé 100 en el primer informe a prop de 2.000 el mes de maig passat.

Pel que fa a les obligacions de bon govern, l’informe destaca avenços significatius en l’elaboració de codis de conducta i molt més limitats pel que fa a l’elaboració de cartes de serveis adaptades a la Llei i la qualitat normativa.

L’Informe també destaca que està pendent el desplegament reglamentari de la Llei 19/2014 per concretar-ne l’abast i les obligacions, tot i que s’han iniciat els treballs per fer efectiu aquest desplegament.

Un total de 251 ajuntaments i 3 consells comarcals no han respost el qüestionari del Síndic per poder elaborar l’informe, i 53 d’un total de 175 ens no han respost una sol·licitud d’accés a informació feta d’incògnit. Podeu consultar l’informe complert i els documents annexos.

X