El pressupost 2017 i la liquidació 2016 ja es poden trametre a EACAT

La tramesa del pressupost 2017 i la de la liquidació de 2016 que cal enviar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ja està disponible a EACAT

Les instruccions i el procediment per fer-ho es pot consu8ltar al portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Els ens locals que no trametin els pressupostos i les liquidacions de 2016 se’ls podran aplicar les mesures previstes a l’Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre.

X