S’ha obert la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions SIOAS.

anxiety-1535743__180

S’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ TSF/2483/2016, de 28 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 16 de novembre de 2016.

Destinataris: entitats, amb àmbit d’actuació a Catalunya, que tinguin experiència en la realització d’accions adreçades a l’acompanyament de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental en processos d’inserció laboral següents:

  1. Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.
  2. Les entitats públiques, així com les entitats dependents o vinculades a aquestes.
  3. Les agrupacions de persones jurídiques sense ànim de lucre, les entitats membres de les quals individualment compleixin els requisits que estableix la base 3 de l’ordre de bases reguladores.

Objectius: facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors/ores amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball.

Els gestors d’EACAT trobaran aquest servei amb la denominació “TSF – SIOAS Subvencions (convocatòria 2016)”

X