L’arxiu de la Diputació de Barcelona presenta el seu quadre de classificació en un vídeo molt didàctic

L’Arxiu de la Diputació de Barcelona ha editat un vídeo molt il·lustratiu i didàctic sobre la importància de disposar d’un quadre de classificació de documents, un instrument arxivístic vital i vertebredor del sistema de gestió documental de la Diputació i que també serveix per donar compliment a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

[youtube http://www.youtube.com

Trobareu més informació sobre el servei de gestió documental i arxiu de la Diputació en el següent enllaç: arxiu DIBA

X