A partir del 20 de febrer es pot justificar a través d’EACAT les subvencions per al funcionament dels conservatoris de música de titularitat d’una corporació local. Curs 2013-2014

El 20 de febrer de 2015 comença el període per presentar la justificació de la subvenció per al funcionament dels conservatoris de música de titularitat de les corporacions locals corresponent al curs 2013-2014.

Abans de fer la tramesa de la justificació del subvenció, els òrgans competents de la Corporació Local han d’haver formalitzat el conveni amb el Departament d’Ensenyament, a l’empara del qual es fa l’atorgament de la subvenció esmenada.

Per a complimentar el tràmit cal presentar els formularis que trobareu a la plataforma EACAT següents:

  • La justificació de la subvenció, que cal signar electrònicament, al qual s’annexarà el document d’acceptació de la corporació local de la subvenció atorgada per la finançament del conservatori de música al curs 2013-2014.
  • La declaració de l’alcalde/essa o president/a de la corporació local respecte a la percepció d’altres subvencions amb la mateixa finalitat, que s’ha de signar electrònicament.
  • El certificat de les retribucions del personal del conservatori, que s’ha de signar electrònicament.

El termini de justificació d’aquestes subvencions finalitza el 31 d’octubre de 2015.

Els gestors d’EACAT trobareu aquest servei amb la denominació “ENS – Subv. conservatoris de música”.

X