Com podem classificar la informació que ens requereix la Llei de Transparència?

portal_transparenciaLa Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga als ens locals a facilitar a la ciutadania tota una sèrie d’informació relativa a la seva actuació (informació institucional i organitzativa, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, programació i planificació, contractació pública, activitat subvencional, etc.). Aquesta informació l’ha de facilitar a través del Portal de Transparència de Catalunya, però també pot fer-ho a través dels portals de transparència propis de l’ens.

En el cas que vulgueu disposar d’un portal propi de transparència, ja sigui, utilitzant la solució facilitada pel Consorci AOC o bé, amb una solució pròpia, cal que la informació estigui estructurada de manera que sigui fàcil i intuïtiva de localitzar per part del ciutadà i amb un vocabulari comprensible.

Des del Consorci AOC, amb la col·laboració de les Diputacions, hem treballat en una estructura de continguts, en aquesta línia, que podeu consultar al final d’aquest article.

En aquest sentit, aquells ens que vulguin disposar de la solució del Consorci AOC, en el mateix document també us hem assenyalat la font de la informació (en negre, trobareu la informació que els ens hauran d’omplir i en verd, aquella informació que el Consorci AOC facilitarà directament al portal, provinent de fonts de dades supramunicipals).

El Consorci AOC, en la seva voluntat de facilitar la tasca administrativa dels ens, i per tal d’evitar duplicitats innecessàries, oferirà en la seva solució de portal de transparència, fins un 50% de la informació ja carregada, provinent de fonts de dades supramunicipals, informació que els ens, en algun moment, ja ha facilitat a aquestes fonts: Sindicatura de Comptes, Perfil del Contractant, Diaris Oficials, MUNICAT, MINHAP, etc. Properament, publicarem en aquest espai, la informació detallada de la font de cada un dels ítems.

En una propera versió del portal s’inclourà la possibilitat de visualitzar i cercar els continguts del portal de transparència seguint el model de quadre de classificació per a la documentació municipal que s’està elaborant per part de diferents professionals de diferents arxius del mon local, sota la coordinació de la Subdirecció General d’Arxius i Museus i amb la col·laboració del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Download (PDF, 99KB)

X