SOC – Formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) a EACAT

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions públiques destinades a la realització d’accions formatives en àrees professionals prioritàries, adreçades prioritàriament a persones en situació d’atur.

Entitats beneficiàries:
Poden ser beneficiàries d’una subvenció per a la realització de les accions formatives les entitats següents:
a) Les entitats de formació públiques o privades, inscrites al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquestes entitats presentaran la sol·licitud mitjançant el canal empreses de les Oficines de gestió empresarial (OGE)
b) Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, inscrites al registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquestes entitats presentaran la sol·licitud mitjançant la plataforma EACAT.
X