Servei e-Contractació, el 3×1 en contractació administrativa

En l’àmbit de la contractació electrònica, el Consorci AOC promou la utilització de la Plataforma de Serveis de Contractació Publica de Catalunya (PSCP) una iniciativa creada i desenvolupada pel Departament de la Presidència i el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. El Consorci AOC és el responsable d’impulsar i gestionar aquest servei per a les administracions locals i les universitats de Catalunya.

Aquests departaments i el Consorci AOC estem treballant conjuntament per oferir una solució cada dia més completa a les necessitats dels ens locals amb l’objectiu d’ajudar-los a donar compliment a la normativa que regula l’àmbit de la contractació pública i generar oportunitats de millora d’eficiències i estalvis. El servei e-Contractació inclou tres mòduls: perfil de contractant, e-Licita i subhasta electrònica.

  • Perfil de contractant

El perfil de contractant permet crear un espai únic d’informació global i integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de cadascuna de les administracions públiques adherides al servei i de difusió dels corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de contractació. A la propera versió (en producció el 21 de maig d’enguany) s’ha incorporat una nova funcionalitat que facilita la publicació dels contractes de règim patrimonial, dins de la tipologia dels contractes, tal i com ens havien demanat alguns ens locals.

Aquest servei és utilitzat actualment per més de 800 ens públics de Catalunya, dels quals uns 550 són ens locals.

Integració de gestors d’expedients amb el perfil de contractant

Per facilitar la publicació al perfil de contractant als organismes amb un gran volum de licitacions, el Consorci AOC ofereix la possibilitat d’integració amb les aplicacions de gestió d’expedients electrònics. En aquests moments ja hi ha varis ens que estan en procés d’integració. Concretament són la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Arxiu dels documents del perfil de contractant

Properament, els documents publicat al perfil de contractant que corresponguin a expedients tancats es migraran a la plataforma iArxiu, per a garantir la seva perdurabilitat i millorar el rendiment de la plataforma. Els documents podran ser recuperats en qualsevol moment, prèvia petició al Consorci AOC.

  • La subhasta electrònica

La subhasta electrònica és un mecanisme interactiu de selecció d’ofertes que compta amb un dispositiu electrònic d’avaluació automàtica al que es pot recórrer per a qualsevol procediment de contractació en el que resulti adient. Des de fa uns mesos, la subhasta electrònica s’està fent servir a la Generalitat de Catalunya i, ara, ja està disponible per a les administracions locals.

Des de la posada en marxa d’aquest servei, s’han realitzat un total de 73 subhastes, principalment en els àmbits de l’energia, paper i mobiliari. Els ens locals que han fet servir aquest servei han estat l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Girona.

  • e-Licita: la presentació electrònica d’ofertes

El servei e-Licita permet la presentació electrònica d’ofertes de qualsevol tipus de licitació. En aquests moments, ja està disponible la licitació electrònica per a contractes menors, negociats sense publicitat i contractes derivats d’acords marcs.

Per altra banda, el sistema de presentació electrònica d’ofertes per a procediments oberts (l’anomenat sobre digital) està desenvolupat i en la fase final de verificació. Aquesta solució permetrà al licitador “tancar” la seva proposició i presentar-la a l’òrgan de contractació, amb la seguretat de disponibilitat, integritat i confidencialitat de la informació presentada.

e-Contractació: un servei que cada dia millora

Els serveis d’e-Contractació ofereixen a les administracions locals i altres entitats un paquet complet de serveis en l’àmbit de la contractació administrativa per mitjans electrònics, que estan en un procés de millora continua per donar resposta a les obligacions legals, millorar l’eficiència del sector públic català i generar oportunitats d’estalvi.

X