Pla de Govern 2013-2016 i administració electrònica

El proppassat dimarts dia 11 de juny, el Consell Executiu va aprovar el Pla de Govern 2013-2016, que defineix set eixos d’actuació, 77 objectius i 355 mesures. Els EIXOS són els següents:

1. Recuperació econòmica i creació d’ocupació.

2. Cohesió social i serveis d’interès públic.

3. Dret a decidir i Transició Nacional.

4. Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques.

5. Agilitat i transparència de l’Administració.

6. Desenvolupament sostenible i cohesió territorial.

7. Projecció exterior i reconeixement internacional de la identitat, la llengua i la cultura catalanes.

Hem fet una selecció d’aquells punts i mesures que poden afectar a l’administració electrònica  i ens locals.

EIX 1: Recuperació econòmica i creació d’ocupació

6. Simplificar la tramitació administrativa en relació amb l’activitat  empresarial per facilitar l’establiment d’empreses a Catalunya.

20. Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya.

Eix 4: Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques

141. Pla de reestructuració del sector públic de la Generalitat i de reducció del nombre d’entitats.

EIX 5. Agilitat i transparència de l’Administració

1. Impulsar la simplificació de l’activitat econòmica i la finestreta única empresarial i simplificar la tramitació municipal mitjançant una llei de simplificació de l’activitat econòmica en l’àmbit local.

2. Impulsar l’administració electrònica, per fer-la més moderna, oberta, transparent i participativa.

7. Impulsar mesures relacionades amb el bon govern i la transparència administrativa i l’accés a la informació.

154. Creació de la finestreta única local.

MESURES LEGISLATIVES

3. Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública.

9. Avantprojecte de llei de governs locals.

18. Llei del Protectorat de les Fundacions i les Associacions declarades d’utilitat pública.

19. Avantprojecte de llei de contractes del sector públic.

20. Avantprojecte de finançament local.

22. Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat econòmica en l’àmbit local.

24. Organització de l’Administració de la Generalitat i de les seves entitats.

ACCIONS NORMATIVES:

1. Potenciació dels mitjans electrònics en la contractació pública.

2. Decret de creació de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

3. Decret per impulsar el desenvolupament reglamentari del títol IV de la Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

4. Decret de racionalització i simplificació dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

55. Decret de serveis de comunicacions electròniques a Catalunya i d’ordenament d’infraestructures.

58. Decret de creació del consell TIC de Catalunya.