El Consorci AOC demana al Ministeri d’Hisenda la modificació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic

L’apartat 1.f) de la Disposició Addicional Setzena del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix que tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i es realitzin al llarg del procediment de contractació han de ser autenticats mitjançant una signatura electrònica reconeguda.

Des del grup de treball d’Identitat es va proposar tractar la possibilitat d’elevar una proposta de canvi en l’exigència de signatura electrònica reconeguda per signatura electrònica avançada. La proposta va obtenir el suport majoritari del grup de treball i es va decidir que es formalitzaria per escrit al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb les motivacions següents:

  • peticions de les empreses per a utilitzar el mateixos certificats que s’utilitzen en la relació amb l’AEAT i la TGSS
  • peticions de les Administracions Públiques per a facilitar l’ús de la licitacions electròniques
  • principi de proporcionalitat entre usabilitat i seguretat