“Estratègia a favor de la contractació pública electrònica” Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu de 14 de novembre de 2012 COM(2012) 179 final.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) va propugnar en la seva sessió plenària de novembre, un millor accés a la contractació pública i unes normes més flexibles sobre les ajudes estatals, a través de l’aprovació de dos dictàmens sobre la contractació pública electrònica i la modernització de les ajudes estatals.

En el Dictamen relatiu a la contractació pública, el CESE vol garantir que les empreses europees gaudeixin d’igualtat d’accés al finançament públic.

La Comissió considera factible l’objectiu de culminar la transició a un sistema de contractació per via íntegrament electrònica per a mitjans de 2016 (presumiblement, en 2017, donats els dos anys necessaris per a la transposició).  El CESE considera per la seva banda, que l’objectiu només es podrà assolir si es compleixen una sèrie de condicions de normalització, interoperabilitat i accessibilitat, tal i com es sol·liciten en el Dictamen.

El CESE no està d’acord, però, amb el manteniment dels llindars per a les licitacions europees. Amb la publicació de tots els contractes en format electrònic, la fixació del llindar resultaria inútil i perjudicial. Segons el Comitè, perjudicaria el desenvolupament del mercat interior i deixaria a les pymes en una situació de desavantatge.

El CESE concedeix especial importància a les qüestions d’interoperabilitat entre les diferents plataformes (normalment, portals) i la normalització dels processos i documents electrònics que s’intercanvien en les diferents fases del procediment de contractació. Davant la multiplicació de plataformes separades, de formats i procediments diferents, el CESE insta a la Comissió  perquè recomani sense demora la utilització d’una norma única europea (o internacional) per als processos de contractació pública. Aquesta norma hauria d’estar oberta a les solucions (software) utilitzades per a la contractació electrònica del sector públic.

Per últim, estableix que la utilització de signatures electròniques fa complexes les transaccions transfrontereres, i per tant, convindria prendre mesures per facilitar la interoperabilitat en les esmentades solucions.

Text del Dictamen.