Aprovats els pressupostos del Consorci AOC pel 2007

El passat dia 1 de març va tenir lloc sota la presidència de l’Hble. Conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC, Joan Puigcercós, la reunió del Consell General del Consorci AOC.

L’esmentada reunió va servir, per una banda, per conèixer la situació actual dels projectes del Consorci AOC i les previsions per al 2007 i, per altra, per presentar el pressupost general del Consorci, que integra el pressupost de l’Agència Catalana de Certificació en tant que ens depenent d’aquell. Resta ara que el Govern de la Generalitat incorpori aquest pressupost en el seu projecte de Llei de pressupostos i la posterior aprovació definitiva per part del Parlament de Catalunya.